Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN VERHUURVOORWAARDEN VAN CHARGEMAKERS B.V.

 

Download hier een PDF bestand met deze Algemene Voorwaarden

Gevestigd aan de Eksterlaan 1, 1403 BC Bussum, Nederland

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75343142

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, zowel in enkelvoud als meervoud, met een hoofdletter geschreven en wordt daaronder het volgende verstaan, tenzij uit de context een andere betekenis blijkt:

 1. ChargeMakers: de contractuele wederpartij bij de Overeenkomst met Huurder en gebruiker van deze algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW.

 2. Huurder: de (rechts)persoon die met ChargeMakers een Overeenkomst heeft gesloten of een offerte van ChargeMakers ontvangt of anderszins als contractuele wederpartij bij de Overeenkomst in de zin van artikel 6:231 sub c BW optreedt.

 3. Eindgebruiker: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van het Gehuurde door zijn voertuig daarmee op te laden.

 4. Overeenkomst: de Overeenkomst die tussen ChargeMakers en Huurder gesloten wordt en waarop deze algemene verhuurvoorwaarden van toepassing zijn verklaard.

 5. Huurperiode: de duur waarvoor het Gehuurde door Huurder van ChargeMakers wordt gehuurd, geleaset of als een service op basis van een abonnement ter beschikking wordt gesteld.

 6. Huurbevestiging: op schrift gestelde vastlegging van de door ChargeMakers met de Huurder gesloten Overeenkomst.

 7. Gebruikslocatie: de in de Overeenkomst aangegeven locatie waar het Gehuurde zal worden geleverd en uitsluitend op die locatie zal worden gebruikt.

 8. Gebrek(en): een aan ChargeMakers toe te rekenen mankement of defect aan het Gehuurde, dat al vóór levering aanwezig was en/of waarvan de oorzaak vóór de levering ligt, waardoor het Gehuurde niet (naar behoren) functioneert.

 9. Gehuurde: al het door ChargeMakers aan Huurder verhuurde, geleasete, te verhuren of anderszins in gebruik te verschaffen materiaal, zoals mobiele laadpleinen en bijhorende accessoires, die nader worden beschreven in de Offerte of Overeenkomst.

 10. Opleverstaat: rapport dat wordt gemaakt door ChargeMakers en Huurder bij de levering (de afleverbon) en/of teruggave (de retourbon) van het Gehuurde door de Huurder.

 11. Schadestaat: rapport dat wordt gemaakt na inspectie van het retour gekomen Gehuurde door ChargeMakers waarbij gebreken zijn geconstateerd die niet zijn opgenomen in de Opleverstaat.

 12. Partijen: ChargeMakers en de Huurder gezamenlijk en ieder afzonderlijk aan te duiden als “Partij”.

 13. Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail en digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten, werkzaamheden en leveringen van ChargeMakers, van welke aard dan ook, alsmede op de totstandkoming daarvan, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.

 2. Eventuele algemene voorwaarden van de Huurder, hoe dan ook genaamd, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door ChargeMakers uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

 3. Wanneer door ChargeMakers gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Huurder kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop ChargeMakers de onderhavige voorwaarden toepast.

 4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met ChargeMakers, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Deze derden kunnen jegens de Huurder een rechtstreeks beroep op de onderhavige voorwaarden doen, waaronder de in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid.

 5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere Overeenkomst met ChargeMakers in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en treedt alsdan een door ChargeMakers vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling in de plaats.

 6. Een Huurder met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op een later met ChargeMakers gesloten Overeenkomst in te stemmen.

 7. In geval van strijd tussen de inhoud van een tussen de Huurder en ChargeMakers gesloten Overeenkomst en de onderhavige algemene voorwaarden, prevaleert de inhoud van de Overeenkomst.

Artikel 3. Offertes

 1. Offertes van ChargeMakers worden vrijblijvend gedaan en kunnen door ChargeMakers worden herroepen direct na aanvaarding daarvan door Huurder, tenzij in de offerte een termijn voor de aanvaarding staat opgenomen.

 2. Voor het uitbrengen van een offerte kunnen kosten in rekening worden gebracht. In voorkomend geval zal de offerte eerst worden uitgebracht na ontvangst van voorafgaande, daartoe strekkende akkoordverklaring van Huurder.

 3. Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de Huurder aan ChargeMakers is verstrekt. Huurder staat ervoor in dat alle voor de opzet en uitvoering van de opdracht essentiële informatie aan ChargeMakers juist is verstrekt. ChargeMakers is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de juistheid en de volledigheid van de door de Huurder verstrekte informatie of het gebruik daarvan. Indien blijkt dat de bij de aanvraag door Huurder verstrekte gegevens onjuist waren heeft ChargeMakers het recht haar prijzen hier op aan te passen.

 4. Kennelijke fouten of verschrijvingen in de offertes van ChargeMakers, binden ChargeMakers niet.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover ChargeMakers de totstandkoming daarvan aan de Huurder heeft bevestigd, dan wel een Overeenkomst met Huurder heeft gesloten. De Overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop de Huurbevestiging door ChargeMakers is verzonden, dan wel de ondertekende Overeenkomst door ChargeMakers is ontvangen of op andere wijze wordt bevestigd.

 2. Huurder wordt geacht met de inhoud van de Huurbevestiging in te stemmen, tenzij hij onverwijld na ontvangst van de Huurbevestiging schriftelijk aan ChargeMakers laat weten dat hij zich niet met de inhoud kan verenigen.

 3. De Overeenkomst geeft de volledige inhoud weer van rechten en verplichtingen van Partijen en treedt in de plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke en mondelinge afspraken, verklaringen en/of uitlatingen van Partijen.

Artikel 5. Annulering

 1. Huurder kan de Overeenkomst tot 60 kalenderdagen vóór het tijdstip van de terbeschikkingstelling van het Gehuurde schriftelijk kosteloos annuleren. Nadien is schriftelijk annuleren mogelijk, maar Huurder is alsdan echter de navolgende vergoeding verschuldigd:

  1. Annulering binnen 60 kalenderdagen voor aanvang van de Huurperiode: 25% van het netto huurtarief;

  2. Annulering binnen 5 werkdagen voor aanvang van de Huurperiode: 50% van het netto huurtarief;

 2. Het is niet mogelijk de Overeenkomst korter dan 48 uur voor aanvang van de Huurperiode te annuleren. De Huurder blijft in dat geval het volledige netto huurtarief verschuldigd en er vindt geen restitutie van reeds betaalde bedragen plaats.

Artikel 6. Bedenktijd

Vanaf het moment dat de overeenkomst op afstand tot stand is gekomen, heeft de consument (een Huurder die bij het sluiten van de Overeenkomst niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) een bedenktijd van 14 dagen. Gedurende deze bedenktijd heeft de consument het recht de overeenkomst door middel van een ondubbelzinnige schriftelijke kennisgeving per post of e-mail, kosteloos te herroepen. De consument kan hiervoor gebruikmaken van het online door ChargeMakers ter beschikking gestelde modelformulier voor herroeping, maar de consument is hiertoe niet verplicht. Indien de consument ChargeMakers heeft verzocht met de uitvoering van de Overeenkomst aan te vangen voordat de bedenktijd is afgelopen en de consument herroept de Overeenkomst binnen de bedenktijd, zal ChargeMakers de in redelijkheid over deze periode gemaakte kosten in rekening brengen.

Artikel 7. Prijzen

 1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief btw en exclusief alle overige heffingen, rechten of lasten verschuldigd in verband met de uitvoering van de Overeenkomst. De prijzen zijn voorts exclusief de kosten voor door de Eindgebruikers verbruikte stroom, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen in de Overeenkomst.

 2. Indien prijzen of tarieven van prijsbepalende factoren, zoals lonen, materialen, valutaverschillen, invoerrechten, tol- en overtochtkosten en verzekeringstarieven, een verhoging ondergaan, door welke oorzaak ook, heeft ChargeMakers het recht de overeengekomen prijzen te verhogen.

 3. Indien de uitvoering van de Overeenkomst door ChargeMakers door het uitblijven van gegevens of instructies of andere bij de Huurder liggende oorzaken wordt vertraagd, is ChargeMakers gerechtigd de extra kosten die hierdoor voor ChargeMakers ontstaan aan de Huurder in rekening te brengen.

Artikel 8. Betaling

 1. ChargeMakers is gerechtigd voor aanvang van de Huurperiode een voorschot van de Huurder te verlangen. Voorschotten dienen voor het begin van de Huurperiode te worden voldaan.

 2. Indien de Huurperiode langer voortduurt dan 1 maand, is ChargeMakers gerechtigd maandelijks te factureren.

 3. ChargeMakers is gerechtigd facturen digitaal aan de Huurder toe te sturen.

 4. Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door ChargeMakers aan te geven bank- of girorekening in de valuta waarin is gefactureerd en zonder verrekening, korting en/of opschorting.

 5. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn verkeert de Huurder van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.

 6. De Huurder is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke en redelijke kosten welke ChargeMakers maakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van de Huurder. In dat geval is de Huurder een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 250,00. Voor consumenten bedraagt dit een percentage van ten minste 5% met een minimum van € 40,00. Indien de werkelijk door ChargeMakers gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.

 7. Bezwaren tegen (de hoogte van) een factuur dient de Huurder uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan ChargeMakers kenbaar te maken, op straffe van verval van het recht op betwisting. Betwisting van de factuur schort de betalingsverplichting van de Huurder niet op.

 8. ChargeMakers is steeds gerechtigd voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van Huurder te verlangen. Indien de verlangde zekerheid niet of op ongenoegzame wijze wordt verstrekt heeft ChargeMakers het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het aan ChargeMakers alsdan toekomende recht op betaling van hetgeen bij beëindiging van de Overeenkomst verschuldigd is wegens reeds uitgevoerde Werkzaamheden. ChargeMakers is niet gehouden tot het betalen van rente over voorschotbedragen of op eventueel verstrekte zekerheden door Huurder.

 9. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Huurder zijn de vorderingen van ChargeMakers en de verplichtingen van de wederpartij jegens ChargeMakers onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9. Staat van het Gehuurde

 1. Het Gehuurde zal door Huurder worden aanvaard in de staat waarin het zich dan bevindt. De staat bij aanvang van de Overeenkomst wordt door of vanwege ChargeMakers vastgelegd in een als bijlage aan de Overeenkomst toe te voegen en door partijen geparafeerde Opleverstaat (de afleverbon), welke Opleverstaat deel uitmaakt van de Overeenkomst. Mocht er bij aanvang van de Overeenkomst geen Opleverstaat zijn opgemaakt, dan wordt het Gehuurde geacht te zijn opgeleverd in de staat die Huurder mag verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort waarop de Overeenkomst betrekking heeft en zonder Gebreken.

 2. Bij het einde van de Overeenkomst is Huurder gehouden het Gehuurde op te leveren in de staat die bij aanvang van de Overeenkomst in de Opleverstaat is beschreven. Mocht er bij aanvang van de Overeenkomst geen Opleverstaat zijn opgemaakt, dan wordt het Gehuurde door Huurder bij het einde van de Overeenkomst of bij het einde van het gebruik aan ChargeMakers opgeleverd in de staat die ChargeMakers mag verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort waarop de Overeenkomst betrekking heeft.

 3. Vóór het einde van de Overeenkomst, dient het Gehuurde door partijen gezamenlijk te worden geïnspecteerd. Van deze inspectie wordt door partijen een Opleverstaat (de retourbon) opgemaakt, waarin de bevindingen ten aanzien van de staat van het Gehuurde worden vastgelegd.

 4. Indien Huurder niet meewerkt aan de inspectie en/of de vastlegging van de bevindingen en afspraken in de Opleverstaat, is ChargeMakers bevoegd de inspectie buiten de aanwezigheid van Huurder uit te voeren en de Opleverstaat bindend voor partijen vast te stellen. ChargeMakers zal Huurder onverwijld een exemplaar van de Opleverstaat ter hand stellen.

 5. Op het moment dat ChargeMakers het Gehuurde tegen het einde van de Overeenkomst weer ophaalt bij de Gebruikslocatie, zal ChargeMakers het Gehuurde onverwijld inspecteren. Indien uit deze inspectie blijkt dat er andere gebreken zijn, anders dan die zijn opgenomen in de Opleverstaat, zal ChargeMakers een Schadestaat aan Huurder zenden waarin de noodzakelijk gebleken reparaties worden gemeld.

 6. ChargeMakers zal de in de Opleverstaat en/of Schadestaat bedoelde werkzaamheden op kosten van Huurder aan het einde van de Overeenkomst uitvoeren c.q. doen uitvoeren en daaraan verbonden kosten op Huurder te verhalen. ChargeMakers zal deze kosten uitsluitend op de Huurder verhalen indien de Gebreken (a) zijn ontstaan tijdens de Huurperiode waarin Huurder het Gehuurde heeft gehuurd, (b) niet te wijten valt aan nalatig onderhoud aan de zijde van ChargeMakers en (c) niet het gevolg is van gebruikelijke of redelijkerwijs te verwachten slijtage.

Artikel 10. Bestemming en verbodsbepaling

 1. Het Gehuurde blijft te allen tijde eigendom van ChargeMakers, ongeacht de duur van de Overeenkomst. Het Gehuurde is uitsluitend bestemd om door Huurder te worden gebruikt zoals aangegeven in de Overeenkomst.

 2. Huurder is verplicht het Gehuurde gedurende de huurtermijn als een goed huisvader, overeenkomstig de bestemming, zorgvuldig te gebruiken.

 3. Huurder zal ChargeMakers onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen indien het Gehuurde in beslag wordt genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) het Gehuurde. Bovendien zal Huurder aan ChargeMakers op haar eerste verzoek hiertoe, mededelen waar het betreffende Gehuurde zich bevindt.

 4. Bij beslag op (een deel van) het Gehuurde, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van Huurder, zal de Huurder de beslag leggende deurwaarder, bewindvoerder of curator, onmiddellijk op de hoogte stellen van de (eigendoms)rechten van ChargeMakers.

 5. Het is Huurder niet toegestaan om, zonder schriftelijke toestemming van ChargeMakers, het Gehuurde:

  1. een andere bestemming te geven dan bedoeld in de Overeenkomst;

  2. geheel of gedeeltelijk te (laten) repareren of te demonteren;

  3. veranderingen in, aan of op het Gehuurde aan te (laten) brengen, daaraan zaken toe te voegen en/of aan te brengen;

  4. buiten de Gebruikslocatie te doen brengen of binnen de Gebruikslocatie te verplaatsen;

  5. aan derden in huur, onderhuur of gebruik af te staan, ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen of in te brengen in een vennootschap of rechtspersoon;

  6. te verkopen, over te dragen dan wel met een beperkt recht te bezwaren.

 6. Indien Huurder handelt in strijd met het bepaalde in lid 5 van dit artikel, dan verbeurt Huurder een direct opeisbare boete gelijk aan € 25.000,00, te vermeerderen met € 2.500,00 per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van ChargeMakers op nakoming, ontbinding en volledige schadevergoeding ingevolge de wet.

Artikel 11. Onderhoud, reparatie en gebruik

 1. Huurder is gehouden ChargeMakers onverwijld in kennis te stellen van noodzakelijk geworden onderhoud aan het Gehuurde. Indien Huurder nalaat tijdig aan ChargeMakers te melden dat onderhoud noodzakelijk is, dan is Huurder gehouden de door ChargeMakers door deze nalatigheid ontstane schade te vergoeden.

 2. De kosten van onderhoud, reparatie en vervanging als gevolg van een materiaal- of constructiefout komen voor rekening van ChargeMakers. Alle overige te maken onderhouds-, reparatie of vervangingskosten van het Gehuurde komen voor rekening van Huurder. De kosten van verbruikte elektriciteit en de kosten van het dagelijks onderhoud zijn voor rekening van de Huurder.

 3. Het onderhoud, anders dan dagelijks onderhoud, en/of het verrichten van reparaties mag uitsluitend geschieden door ChargeMakers, tenzij aan Huurder schriftelijke toestemming is verleend om zelf die werkzaamheden te (laten) verrichten.

 4. Huurder verplicht zich ertoe ChargeMakers te allen tijde toegang tot het Gehuurde te verschaffen, zodat ChargeMakers c.q. een door ChargeMakers aangewezen derde onderhouds- en reparatiewerkzaamheden kan verrichten.

 5. Bij door ChargeMakers uit te voeren onderhoud, behoudens werkzaamheden die onmiddellijk moeten worden verricht, zal ChargeMakers tevoren met Huurder overleggen op welke wijze daarbij zoveel mogelijk met diens belangen rekening kan worden gehouden. Indien deze werkzaamheden op wens van Huurder buiten normale werktijden plaatsvinden, dan komen de extra kosten daarvan voor rekening van Huurder.

 6. Huurder zal ChargeMakers onverwijld schriftelijk in kennis stellen van Gebreken aan het Gehuurde. Huurder geeft ChargeMakers in dat bericht een redelijke termijn om een aanvang te maken met het verhelpen van een voor rekening van ChargeMakers komend Gebrek. Voormelde redelijke termijn geldt niet in het geval van calamiteiten, waarbij onmiddellijk herstel noodzakelijk is.

 7. Huurder is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal en/of beschadiging van het Gehuurde. Huurder dient zelf zorg te dragen voor het verkrijgen van de vereiste toestemmingen, certificaten, vergunningen en/of ontheffingen voor het gebruik van het Gehuurde. De daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van Huurder. Bijkomende kosten zoals heffingen, lasten, belastingen en vergoedingen geheven in verband met (het gebruik van) het Gehuurde zijn vanaf Oplevering van het Gehuurde voor rekening van Huurder, ook indien ChargeMakers hiervoor wordt aangeslagen.

 8. Voor zover het Gehuurde kan worden afgesloten, bijvoorbeeld met een slot, dient de Huurder het Gehuurde te allen tijde goed afgesloten te houden, met uitzondering van situaties waarin toegang noodzakelijk is. Voorts dient Huurder zorg te dragen dat ChargeMakers onmiddellijk over de sleutel kan beschikken in geval van calamiteiten.

 9. Huurder is verplicht om het Gehuurde, vanaf het moment van Oplevering, tegen alle verzekerbare schade, gedurende de gehele duur van de Overeenkomst, deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden.

 10. ChargeMakers heeft het recht het Gehuurde van tijd tot tijd bij de Huurder te controleren. In geval ChargeMakers van mening is dat het Gehuurde op een onjuiste wijze wordt gebruikt dan wel wordt verwaarloosd, is ChargeMakers gerechtigd het Gehuurde weer in bezit te nemen en/of weer in goede staat en onderhoudstoestand te (laten) brengen, een en ander op kosten van Huurder.

 11. ChargeMakers heeft het recht om het Gehuurde tijdens de looptijd van de Overeenkomst te vervangen door gelijkwaardig Gehuurde, zonder dat dit Huurder recht op ontbinding of schadevergoeding geeft. Huurder dient hieraan zijn volledige medewerking te verlenen.

Artikel 12. Branding van mobiele laadpleinen

Het is Huurder niet toegestaan om mobiele laadpleinen te ‘branden’, bijvoorbeeld door mobiele laadpleinen te (laten) wrappen, beschilderen of spuiten of het (laten) aanbrengen van stickers op het mobiele laadplein. Branding kan door ChargeMakers in overleg en tegen meerkosten worden verricht. Huurder dient hierover tijdig met ChargeMakers in gesprek te treden, zodat ChargeMakers voldoende tijd heeft het ontwerp en de werkzaamheden uit te voeren.

Artikel 13. Huurperiode

 1. De Huurperiode vangt aan op de datum en het tijdstip zoals overeengekomen in de Overeenkomst (de “Aanvangsdatum”).

 2. De Huurperiode eindigt op de datum als aangegeven in de Overeenkomst (de “Einddatum”) onverminderd het recht van ChargeMakers de Overeenkomst eerder te beëindigen op basis van artikel 17 (Tussentijdse beëindiging). Indien het Gehuurde niet (compleet en in goede staat) is geretourneerd aan ChargeMakers op de Einddatum, wordt een nieuwe Overeenkomst onder dezelfde voorwaarden geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd met een toeslag van 50% op het geldende tarief, tenzij ChargeMakers Huurder anderszins bericht binnen twee weken na beëindiging van de oorspronkelijke Huurperiode.

 3. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke ChargeMakers bekend waren toen zij de levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan ChargeMakers de levertijd verlengen en/of aanpassen voor zover nodig om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als er sprake is van opschorting van de verplichtingen door ChargeMakers wordt de levertijd verlengd met de duur van de opschorting. Als er sprake is van overmacht of onwerkbare omstandigheden, zoals onwerkbaar weer, wordt de levertijd verlengd met de daardoor ontstane vertraging.

 4. De levertijd gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt en alle noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van ChargeMakers en aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan, waaronder de betaling van eventuele voorschotten.

 5. Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft Huurder in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14. Vervoer, aflevering, plaatsing en aansluiting

 1. Tenzij anders wordt overeengekomen, zal ChargeMakers het Gehuurde afleveren op een door Huurder opgegeven Gebruikslocatie en worden mobiele laadpleinen door ChargeMakers werkend opgeleverd. Daarvoor dient door Huurder aan de volgende voorwaarden voor plaatsing te zijn voldaan:

  1. Op de Gebruikslocatie dient per mobiel laadplein een aansluiting op 32 ampère krachtstroom aanwezig te zijn.

  2. De krachtstroom aansluiting dient te bestaan uit 3 fasen, 5 polige contrastekker/stopcontact CEE en 32 ampère gezekerd en te beschikken over een geldige keuring.

  3. Het aansluitpunt ligt binnen 30 meter van de locatie waar het mobiele laadplein door ChargeMakers wordt geplaatst.

 2. Het Gehuurde wordt standaard afgeleverd met een aansluitkabel met een lengte van 5 meter. Indien het Gehuurde op een afstand van meer dan 5 meter van het aansluitpunt moet worden geplaatst, dient de Huurder zelf een geschikte verlengkabel aan te leveren. Indien Huurder niet beschikt over een geschikte verlengkabel, dan zal ChargeMakers aan de Huurder een verlengkabel verhuren en de kosten hiervoor aan de Huurder in rekening brengen. Huurder is zelf verantwoordelijk voor de goede werking van door de Huurder ter beschikking gestelde verlengkabels en vrijwaart ChargeMakers voor alle schade die ontstaat door het gebruik ervan.

 3. Voor mobiele laadpleinen die werken met een accu, is een aansluiting op krachtstroom niet vereist (geen voorwaarde voor plaatsing), maar kan dit wel de gebruiksduur van het mobiele laadplein verlengen.

 4. Op verzoek kan de laadcapaciteit van het mobiele laadplein teruggebracht worden naar een waarde onder de 32 ampère. Hierdoor zal het laden langzamer gaan en kan eventueel een lager ampèrage krachtstroomaansluiting aangesloten worden. De extra kosten die hiermee gepaard gaan, komen voor rekening van de Huurder.

 5. De kosten voor aflevering, plaatsing en in werking stellen van mobiele laadpleinen zijn verplicht om de goede werking van het Gehuurde te garanderen en kunnen door ChargeMakers separaat op de factuur vermeld, tenzij anders overeengekomen.

 6. Eindgebruikers laden in principe gratis. Huurder draagt de kosten voor de hoeveelheid stroom die door de Eindgebruikers wordt afgenomen.

 7. Mobiele laadpleinen worden standaard opgeleverd met type 2 stekkers. Eindgebruikers de hun voertuig willen opladen met een ander type stekker, zullen daarvoor zelf een verloopstuk moeten meenemen. ChargeMakers stelt geen verloopstukken ter beschikking.

 8. Huurder dient ervoor zorg te dragen dat de plaats van aflevering goed bereikbaar is en geschikt is voor aflevering en plaatsing van het Gehuurde. In de directe omgeving van het laadplein dient door de Huurder parkeergelegenheid te worden vrijgehouden voor 4 elektrische vervoersmiddelen (auto’s) met de aansluitpunten van deze vervoersmiddelen op maximaal 5 meter van het mobiele laadplein.

 9. Huurder dient ervoor te zorgen dat een persoon gedurende het afgesproken moment van levering aanwezig is voor de inontvangstneming van het Gehuurde. Deze persoon dient bevoegd te zijn om namens Huurder te tekenen voor ontvangst van het Gehuurde en tevens om namens Huurder de sleutels van het Gehuurde in ontvangst te nemen. Indien bij levering niemand aanwezig is, heeft ChargeMakers het recht om het Gehuurde mee terug te nemen. Huurder zal alsdan de transportkosten en alle andere bijkomende kosten verschuldigd zijn.

 10. Plaatsing geschiedt vanaf 08.00 uur ’s ochtends en het ophalen verricht ChargeMakers tot 18.00 uur ’s avonds. Afwijkende tijden zijn in overleg mogelijk. Hier zijn mogelijk extra kosten aan verbonden.

 11. Afname wordt geacht te zijn geweigerd, indien het Gehuurde ter aflevering is aangeboden doch aflevering niet mogelijk is gebleken, omdat door Huurder niet is voldaan aan de gestelde eisen. De dag waarop afname wordt geweigerd, geldt als dag van aflevering en is Huurder gehouden de overeengekomen vergoedingen aan ChargeMakers te voldoen.

 12. Huurder vrijwaart ChargeMakers voor alle schade en kosten, daaronder begrepen gederfde omzet en winst, als gevolg van niet, niet-tijdige of onvolledige aflevering.

 13. ChargeMakers gelooft in duurzaam elektrisch rijden zonder gebruikmaking van fossiele brandstoffen. Een laadplein van ChargeMakers zal daarom nooit aangesloten worden op een krachtbron die gebruik maakt van fossiele brandstof, zoals maar niet beperkt tot een (blauwe) dieselgenerator, of binnen een straal van 30 meter daarvan worden geplaatst. Huurder zal erop toezien dat er geen krachtbron die gebruik maakt van fossiele brandstof binnen een straal van 30 meter van een mobiel laadplein wordt geplaatst door werknemers van Huurder of door Huurder ingeschakelde derden. Indien dit toch gebeurt heeft ChargeMakers het recht om de image- en of gevolgschade, die daaruit voor ChargeMakers voortvloeit, op de Huurder te verhalen.

Artikel 15. Reclamatie

 1. Huurder dient het Gehuurde direct na aflevering volledig te inspecteren. Eventuele Reclamaties over storingen of gebreken met betrekking tot het Gehuurde dienen direct bij aflevering aan ChargeMakers te worden gemeld. Voorts dient Huurder een aantekening daarvan op de Opleverstaat te maken. Storingen of Gebreken die aantoonbaar redelijkerwijze niet eerder konden worden ontdekt, dienen onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen 24 uur na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan ChargeMakers te worden gemeld. Overschrijding van deze termijn zal leiden tot een verlies van de rechten van Huurder om nakoming en/of schadevergoeding of een remedie anderszins te verkrijgen met betrekking tot het desbetreffende Gebrek en/of klacht.

 2. Indien en voor zover een reclame door Huurder gegrond is conform dit artikel, heeft Huurder recht op (naar vrije keuze van ChargeMakers te bepalen) hetzij: (i) kosteloos herstel van het Gebrek (ii) kosteloze vervanging van het betreffende onderdeel van het Gehuurde. Reclamaties worden niet geaccepteerd indien het Gebrek het gebruik van het Gehuurde niet zal verhinderen of wezenlijk belemmeren.

 3. Reclamaties en klachten anderszins over de werkzaamheden, het Gehuurde en/of het factuurbedrag schorten de betalingsverplichting van Huurder aan ChargeMakers niet op.

Artikel 16. Schade en verlies

 1. Schade aan het Gehuurde, veroorzaakt binnen de periode waarin Huurder voor het Gehuurde verantwoordelijk is, dient onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 24 uur na het ontstaan ervan, aan ChargeMakers te worden gemeld.

 2. In geval van diefstal/vermissing van Gehuurde is de Huurder verplicht dit binnen 24 uur na ontdekking aan ChargeMakers te melden en van de diefstal aangifte te doen bij een politiebureau. Tevens is Huurder verplicht een (kopie van het) proces-verbaal van aangifte aan ChargeMakers te overleggen. Indien de Huurder verzuimt aangifte te doen en/of een proces-verbaal van aangifte aan ChargeMakers te overhandigen, geldt de diefstal als een verduistering.

 3. De door of namens ChargeMakers gemaakte expertisekosten ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie- en/of reinigingskosten aan het Gehuurde, komt rechtstreeks voor rekening van Huurder. Huurder verklaart zich er op voorhand mee akkoord dat een expertise op kosten van de Huurder wordt uitgevoerd, door een door ChargeMakers aangewezen erkend expertisebureau, indien dit door ChargeMakers wenselijk wordt geacht en, in andere gevallen, een expertise wordt uitgevoerd door ChargeMakers.

 4. De Huurder wordt aansprakelijk gehouden voor de directe en indirecte door ChargeMakers geleden en te lijden schade die betrekking heeft op het Gehuurde, ongeacht of zij aan de schade, het verlies, de diefstal of het onbruikbaar of waardeloos maken van het Gehuurde schuld heeft.

Artikel 17. Tussentijdse beëindiging

 1. Huurder wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld van Huurder jegens ChargeMakers zal onmiddellijk opeisbaar zijn, indien:

  1. Huurder haar eigen faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard of surseance van betaling vraagt;

  2. een besluit wordt genomen en/of wordt overgegaan tot liquidatie van Huurder of het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten van Huurder of tot verkoop van de bedrijfsactiviteiten van Huurder of de aard van de bedrijfsactiviteiten van Huurder wezenlijk wijzigt naar de mening van ChargeMakers;

  3. Huurder enige uit kracht der wet of van contractuele condities op haar rustende verplichtingen jegens ChargeMakers niet of niet geheel nakomt;

  4. Huurder nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; of

  5. beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van het vermogen van Huurder.

ChargeMakers is alsdan gerechtigd de Overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en onverminderd de overige rechten van ChargeMakers, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen boetes, rente en het recht op opschorting en/of schadevergoeding. ChargeMakers is niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding jegens Huurder in geval van beëindiging van de Overeenkomst conform het in dit artikel bepaalde.

 1. Ingeval zich een situatie voordoet als bedoeld in lid 1 van dit artikel is ChargeMakers c.q. een door haar aan te wijzen derde gerechtigd het Gehuurde terug te nemen, vrij van alle rechten van Huurder en zonder de verplichting om het Gehuurde weer terug te leveren aan Huurder. In een geval zoals omschreven in de bovenstaande leden is ChargeMakers c.q. een door haar aan te wijzen derde gerechtigd om de terreinen en gebouwen van Huurder te betreden teneinde het Gehuurde in bezit te nemen. Huurder is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde ChargeMakers in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren en dient zaken die niet door ChargeMakers zijn geleverd die zich in, aan of bij het Gehuurde bevinden tijdig te verwijderen.

Artikel 18. Vrijwaring

 1. Vanaf het moment van aflevering tot het moment van het einde van de Overeenkomst, is Huurder volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het Gehuurde, en zijn alle risico’s met betrekking tot het Gehuurde voor rekening van Huurder. Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan of in verband met (het gebruik van) het Gehuurde, hoe ook veroorzaakt, ongeacht of dergelijke schade is ontstaan door schuld van Huurder of derden dan wel door enig al dan niet verborgen gebrek aan het Gehuurde, behoudens ingeval ChargeMakers aansprakelijk is op basis van bepalingen van dwingend recht.

 2. Huurder is gehouden ChargeMakers of door ChargeMakers ingeschakelde derden schadeloos te stellen en te vrijwaren voor alle schade die zij mocht(en) lijden wegens verlies of diefstal van of schade aan het Gehuurde, dood of letsel van derden of schade aan eigendommen van ChargeMakers of derden ten gevolge van (geheel of ten dele) het gebruik of de staat van het Gehuurde, gedurende de periode dat Huurder hiervoor de verantwoordelijkheid draagt als aangegeven in het voorgaande lid, onafhankelijk van de oorzaak daarvan, behoudens ingeval ChargeMakers hiervoor aansprakelijkheid draagt op basis van de Overeenkomst.

 3. De verplichtingen op basis van het onderhavige artikel zullen in stand blijven na het beëindigen van de Overeenkomst. De vrijwaringverplichting geldt ongeacht of de schade ter zake is ontstaan voor of na retournering van het Gehuurde door Huurder aan ChargeMakers.

Artikel 19. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van ChargeMakers is uitdrukkelijk beperkt tot directe zaaksbeschadiging en letselschade, aan zaken en personen van de Huurder, veroorzaakt door een aantoonbaar Gebrek aan het Gehuurde of door opzet of grove schuld van ChargeMakers. Tevens is de aansprakelijkheid van ChargeMakers beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering ter zake wordt uitgekeerd. Aansprakelijkheid voor overige (gevolg)schade en vermogensschade, hoe ook genaamd, hieronder mede verstaan huur/koop van een vervangende zaak, omzet en/of winstderving en/of vertragingsschade, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 2. De aansprakelijkheid van ChargeMakers kan nimmer het bedrag te boven gaan, dat in het kader van de Overeenkomst door ChargeMakers aan Huurder in rekening wordt gebracht, tenzij en voor zover op basis van haar verzekering in dat specifieke geval een hoger bedrag wordt uitgekeerd.

 3. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf de schadedatum.

 4. Ieder (vermeend) vorderingsrecht van de Huurder jegens ChargeMakers, betrekking hebbend op schade als bedoeld in dit artikel vervalt indien:

  1. de schade en/of de Gebreken niet binnen de hiervoor gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan ChargeMakers ter kennis zijn gebracht;

  2. Huurder geen/onvoldoende medewerking aan ChargeMakers verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;

  3. Huurder het Gehuurde niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt of onderhouden;

  4. aan ChargeMakers geen mogelijkheid tot (contra-/ tegensprekelijke) expertise is verleend.

 5. Mocht het laadplein tijdelijk niet functioneren tijdens de Huurperiode, dan kan de eventuele gevolgschade daarvan niet op ChargeMakers verhaald worden. De huur kan dan kosteloos worden verlengd met eenzelfde periode als de duur waarvoor het mobiele laadplein buiten gebruik was, tenzij het mobiele laadplein buiten gebruik was door een reden die aan Huurder kan worden toegerekend.

Artikel 20. Overmacht

 1. Indien ChargeMakers haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet (volledig) kan nakomen wegens overmacht, is ChargeMakers niet aansprakelijk voor enige schade van Huurder en wordt de nakoming van de verplichtingen van ChargeMakers opgeschort tot het moment dat ChargeMakers weer in staat is de werkzaamheden op de overeengekomen wijze te hervatten.

 2. Indien de overmacht situatie zich langer dan twee maanden voortduurt, is ChargeMakers gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, de Overeenkomst door een daartoe strekkende mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van ChargeMakers op betaling door Huurder voor reeds door ChargeMakers verrichte prestaties voordat sprake was van een overmacht situatie.

 3. Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden waardoor ChargeMakers tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals – maar niet gelimiteerd tot – brand, extreme weersomstandigheden, werkstaking of werkliedenuitsluiting, oproer, oorlog, overheidsmaatregelen zoals invoer- of uitvoerbeperkingen, in gebreke blijven van toeleveranciers, transportproblemen, natuurrampen, storingen in het bedrijf van ChargeMakers of in dat van toeleveranciers, problemen met de elektriciteitsvoorziening, diefstal of verduistering uit de magazijnen of werkplaatsen van ChargeMakers en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van ChargeMakers kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens Huurder (verder) nakomt. Overmacht van de toeleveranciers van ChargeMakers wordt tevens geacht overmacht te zijn van ChargeMakers.

 4. Indien ChargeMakers bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het gedeelte ten aanzien waarvan zij reeds heeft gepresteerd of nog kan presteren afzonderlijk te factureren en is Huurder gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 21. Inschakelen van derden; hoofdelijke aansprakelijkheid

 1. ChargeMakers is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.

 2. ChargeMakers verzamelt en verwerkt informatie betreffende het Gehuurde, Huurder en functionarissen, werknemers, relaties of vertegenwoordigers van Huurder (persoonlijke gegevens) in verband met het beheer van de relatie met Huurder en de uitvoering van de Overeenkomst. De persoonsgegevens worden door ChargeMakers strikt vertrouwelijk bewaard en alleen gebruikt voor bovengenoemde doeleinden. Huurder stemt er voorts mee in dat ChargeMakers persoonlijke gegevens bekend maakt aan haar leveranciers of aan derden, indien dit noodzakelijk is in het kader van voornoemde doeleinden. Huurder zal ChargeMakers in verband met het bovenstaande, schadeloosstellen en vrijwaren ter zake vorderingen van derden (waaronder eventuele vorderingen van bovengenoemde functionarissen, werknemers, relaties of vertegenwoordigers en/of toezichthouders en autoriteiten). Huurder kan zelf op elk gewenst tijdstip middels een schriftelijk verzoek aan de directie van ChargeMakers aangeven dat de gegevens van de Huurder uit de bestanden van ChargeMakers dienen te worden verwijderd.

 3. Indien verscheidene (rechts)personen zich als Huurder hebben verbonden, zijn zij steeds hoofdelijk en ieder voor het geheel jegens ChargeMakers aansprakelijk voor alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenissen.

Artikel 22. Intellectuele eigendom

 1. Het is Huurder niet toegestaan enige aanduiding omtrent het intellectuele eigendom van ChargeMakers, waaronder, doch niet beperkt tot auteursrechten, merken, handelsnamen, octrooien of andere rechten uit het Gehuurde te verwijderen, te gebruiken of te wijzigen.

 2. ChargeMakers behoudt alle rechten van industriële eigendom, waaronder, doch niet beperkt tot auteursrechten op de door haar gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, proefmodellen en het Gehuurde. Alle intellectuele eigendomsrechten die door ChargeMakers worden gebruikt of ontwikkeld tijdens of met betrekking tot of voortvloeien uit de Overeenkomst, zijn en blijven eigendom van ChargeMakers.

 3. Het is Huurder zonder schriftelijke toestemming van ChargeMakers niet toegestaan om de intellectuele eigendomsrechten en/of foto’s of afbeeldingen van het Gehuurde van ChargeMakers te gebruiken in of voor enigerlei vorm van documentatie en/of promotie doeleinde(n) voor Huurder en/of voor derden.

Artikel 23. Overdracht van rechten

 1. Huurder is niet gerechtigd haar rechten uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen, te bezwaren of anderszins te vervreemden. Dit beding is een beding als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

 2. ChargeMakers is gerechtigd haar rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen en/of Materieel aan een derde te verkopen. Huurder geeft hierbij bij voorbaat haar onvoorwaardelijke en onherroepelijke medewerking aan een contractoverdracht.

Artikel 24. Toepasselijk recht

 1. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden alsmede in geval van strijd tussen de inhoud of uitleg van eventuele vertalingen van de onderhavige algemene voorwaarden en de Nederlandse versie, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.

 3. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van of voortvloeien uit met ChargeMakers gesloten Overeenkomst en/of Offertes, zullen naar keuze van ChargeMakers worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de statutaire vestigingsplaats van ChargeMakers onverminderd het recht van ChargeMakers om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement waarbinnen Huurder is gevestigd.

Artikel 25. Wijziging van de algemene voorwaarden

ChargeMakers is gerechtigd deze Algemene Verhuurvoorwaarden te wijzigen. Huurder wordt geacht de betreffende wijziging te hebben aanvaard, indien ChargeMakers niet binnen veertien dagen na de schriftelijke mededeling van ChargeMakers dat wijziging zal plaatsvinden, een schriftelijk protest daartegen heeft ontvangen.

nl_NL
Scroll naar top