Google-Review-ChargeMakers

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE  VERHUURVOORWAARDEN VAN CHARGEMAKERS B.V.

 

Gevestigd aan de Prieelvogelweg 2 D, 1349CG Almere, Nederland

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75343142

 

Versie: 1.2

 

Download een kopie van de meest recente versie hier

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, zowel in enkelvoud als meervoud, met een hoofdletter geschreven en wordt daaronder het volgende verstaan, tenzij uit de context een andere betekenis blijkt:

 1. ChargeMakers: de contractuele wederpartij bij de Overeenkomst met Huurder en gebruiker van deze algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW.

 2. Huurder: de (rechts)persoon die met ChargeMakers een Overeenkomst heeft gesloten of een offerte van ChargeMakers ontvangt of anderszins als contractuele wederpartij bij de Overeenkomst in de zin van artikel 6:231 sub c BW optreedt.

 3. Eindgebruiker: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van het Gehuurde door zijn voertuig daarmee op te laden.

 4. Overeenkomst: de Overeenkomst die tussen ChargeMakers en Huurder gesloten wordt en waarop deze algemene verhuurvoorwaarden van toepassing zijn verklaard.

 5. Huurperiode: de duur waarvoor het Gehuurde door Huurder van ChargeMakers wordt gehuurd, geleaset of als een service op basis van een abonnement ter beschikking wordt gesteld.

 6. Huurbevestiging: op schrift gestelde vastlegging van de door ChargeMakers met de Huurder gesloten Overeenkomst.

 7. Gebruikslocatie: de in de Overeenkomst aangegeven locatie waar het Gehuurde zal worden geleverd en uitsluitend op die locatie zal worden gebruikt.

 8. Gebrek(en): een aan ChargeMakers toe te rekenen mankement of defect aan het Gehuurde, dat al vóór levering aanwezig was en/of waarvan de oorzaak vóór de levering ligt, waardoor het Gehuurde niet (naar behoren) functioneert.

 9. Gehuurde: al het door ChargeMakers aan Huurder verhuurde, geleasete, te verhuren of anderszins in gebruik te verschaffen materiaal, zoals mobiele laadpleinen en bijhorende accessoires, die nader worden beschreven in de Offerte of Overeenkomst.

 10. Opleverstaat: rapport dat wordt gemaakt door ChargeMakers en Huurder bij de levering (de afleverbon) en/of teruggave (de retourbon) van het Gehuurde door de Huurder.

 11. Schadestaat: rapport dat wordt gemaakt na inspectie van het retour gekomen Gehuurde door ChargeMakers waarbij gebreken zijn geconstateerd die niet zijn opgenomen in de Opleverstaat.

 12. Partijen: ChargeMakers en de Huurder gezamenlijk en ieder afzonderlijk aan te duiden als “Partij”.

 13. Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail en digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten, werkzaamheden en leveringen van ChargeMakers, van welke aard dan ook, alsmede op de totstandkoming daarvan, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.

 2. Eventuele algemene voorwaarden van de Huurder, hoe dan ook genaamd, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door ChargeMakers uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

 3. Wanneer door ChargeMakers gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Huurder kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop ChargeMakers de onderhavige voorwaarden toepast.

 4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met ChargeMakers, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Deze derden kunnen jegens de Huurder een rechtstreeks beroep op de onderhavige voorwaarden doen, waaronder de in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid.

 5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere Overeenkomst met ChargeMakers in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en treedt alsdan een door ChargeMakers vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling in de plaats.

 6. Een Huurder met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op een later met ChargeMakers gesloten Overeenkomst in te stemmen.

 7. In geval van strijd tussen de inhoud van een tussen de Huurder en ChargeMakers gesloten Overeenkomst en de onderhavige algemene voorwaarden, prevaleert de inhoud van de Overeenkomst.

Artikel 3. Offertes

 1. Offertes van ChargeMakers worden vrijblijvend gedaan en kunnen door ChargeMakers worden herroepen direct na aanvaarding daarvan door Huurder, tenzij in de offerte een termijn voor de aanvaarding staat opgenomen.

 2. Voor het uitbrengen van een offerte kunnen kosten in rekening worden gebracht. In voorkomend geval zal de offerte eerst worden uitgebracht na ontvangst van voorafgaande, daartoe strekkende akkoordverklaring van Huurder.

 3. Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de Huurder aan ChargeMakers is verstrekt. Huurder staat ervoor in dat alle voor de opzet en uitvoering van de opdracht essentiële informatie aan ChargeMakers juist is verstrekt. ChargeMakers is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de juistheid en de volledigheid van de door de Huurder verstrekte informatie of het gebruik daarvan. Indien blijkt dat de bij de aanvraag door Huurder verstrekte gegevens onjuist waren heeft ChargeMakers het recht haar prijzen hier op aan te passen.

 4. Kennelijke fouten of verschrijvingen in de offertes van ChargeMakers, binden ChargeMakers niet.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover ChargeMakers de totstandkoming daarvan aan de Huurder heeft bevestigd, dan wel een Overeenkomst met Huurder heeft gesloten. De Overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop de Huurbevestiging door ChargeMakers is verzonden, dan wel de ondertekende Overeenkomst door ChargeMakers is ontvangen of op andere wijze wordt bevestigd.

 2. Huurder wordt geacht met de inhoud van de Huurbevestiging in te stemmen, tenzij hij onverwijld na ontvangst van de Huurbevestiging schriftelijk aan ChargeMakers laat weten dat hij zich niet met de inhoud kan verenigen.

 3. De Overeenkomst geeft de volledige inhoud weer van rechten en verplichtingen van Partijen en treedt in de plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke en mondelinge afspraken, verklaringen en/of uitlatingen van Partijen.

Artikel 5. Annulering

 1. Huurder kan de Overeenkomst tot 60 kalenderdagen vóór het tijdstip van de terbeschikkingstelling van het Gehuurde schriftelijk kosteloos annuleren. Nadien is schriftelijk annuleren mogelijk, maar Huurder is alsdan echter de navolgende vergoeding verschuldigd:

  1. Annulering binnen 60 kalenderdagen voor aanvang van de Huurperiode: 25% van het netto huurtarief;

  2. Annulering binnen 5 werkdagen voor aanvang van de Huurperiode: 50% van het netto huurtarief;

 2. Het is niet mogelijk de Overeenkomst korter dan 48 uur voor aanvang van de Huurperiode te annuleren. De Huurder blijft in dat geval het volledige netto huurtarief verschuldigd en er vindt geen restitutie van reeds betaalde bedragen plaats.

Artikel 6. Bedenktijd

Vanaf het moment dat de overeenkomst op afstand tot stand is gekomen, heeft de consument (een Huurder die bij het sluiten van de Overeenkomst niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) een bedenktijd van 14 dagen. Gedurende deze bedenktijd heeft de consument het recht de overeenkomst door middel van een ondubbelzinnige schriftelijke kennisgeving per post of e-mail, kosteloos te herroepen. De consument kan hiervoor gebruikmaken van het online door ChargeMakers ter beschikking gestelde modelformulier voor herroeping, maar de consument is hiertoe niet verplicht. Indien de consument ChargeMakers heeft verzocht met de uitvoering van de Overeenkomst aan te vangen voordat de bedenktijd is afgelopen en de consument herroept de Overeenkomst binnen de bedenktijd, zal ChargeMakers de in redelijkheid over deze periode gemaakte kosten in rekening brengen.

Artikel 7. Prijzen

 1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief btw en exclusief alle overige heffingen, rechten of lasten verschuldigd in verband met de uitvoering van de Overeenkomst. De prijzen zijn voorts exclusief de kosten voor door de Eindgebruikers verbruikte stroom, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen in de Overeenkomst.

 2. Indien prijzen of tarieven van prijsbepalende factoren, zoals lonen, materialen, valutaverschillen, invoerrechten, tol- en overtochtkosten en verzekeringstarieven, een verhoging ondergaan, door welke oorzaak ook, heeft ChargeMakers het recht de overeengekomen prijzen te verhogen.

 3. Indien de uitvoering van de Overeenkomst door ChargeMakers door het uitblijven van gegevens of instructies of andere bij de Huurder liggende oorzaken wordt vertraagd, is ChargeMakers gerechtigd de extra kosten die hierdoor voor ChargeMakers ontstaan aan de Huurder in rekening te brengen.

Artikel 8. Betaling

 1. ChargeMakers is gerechtigd voor aanvang van de Huurperiode een voorschot van de Huurder te verlangen. Voorschotten dienen voor het begin van de Huurperiode te worden voldaan.

 2. Indien de Huurperiode langer voortduurt dan 1 maand, is ChargeMakers gerechtigd maandelijks te factureren.

 3. ChargeMakers is gerechtigd facturen digitaal aan de Huurder toe te sturen.

 4. Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door ChargeMakers aan te geven bank- of girorekening in de valuta waarin is gefactureerd en zonder verrekening, korting en/of opschorting.

 5. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn verkeert de Huurder van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.

 6. De Huurder is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke en redelijke kosten welke ChargeMakers maakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van de Huurder. In dat geval is de Huurder een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 250,00. Voor consumenten bedraagt dit een percentage van ten minste 5% met een minimum van € 40,00. Indien de werkelijk door ChargeMakers gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.

 7. Bezwaren tegen (de hoogte van) een factuur dient de Huurder uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan ChargeMakers kenbaar te maken, op straffe van verval van het recht op betwisting. Betwisting van de factuur schort de betalingsverplichting van de Huurder niet op.

 8. ChargeMakers is steeds gerechtigd voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van Huurder te verlangen. Indien de verlangde zekerheid niet of op ongenoegzame wijze wordt verstrekt heeft ChargeMakers het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het aan ChargeMakers alsdan toekomende recht op betaling van hetgeen bij beëindiging van de Overeenkomst verschuldigd is wegens reeds uitgevoerde Werkzaamheden. ChargeMakers is niet gehouden tot het betalen van rente over voorschotbedragen of op eventueel verstrekte zekerheden door Huurder.

 9. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Huurder zijn de vorderingen van ChargeMakers en de verplichtingen van de wederpartij jegens ChargeMakers onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9. Staat van het Gehuurde

 1. Het Gehuurde zal door Huurder worden aanvaard in de staat waarin het zich dan bevindt. De staat bij aanvang van de Overeenkomst wordt door of vanwege ChargeMakers vastgelegd in een als bijlage aan de Overeenkomst toe te voegen en door partijen geparafeerde Opleverstaat (de afleverbon), welke Opleverstaat deel uitmaakt van de Overeenkomst. Mocht er bij aanvang van de Overeenkomst geen Opleverstaat zijn opgemaakt, dan wordt het Gehuurde geacht te zijn opgeleverd in de staat die Huurder mag verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort waarop de Overeenkomst betrekking heeft en zonder Gebreken.

 2. Bij het einde van de Overeenkomst is Huurder gehouden het Gehuurde op te leveren in de staat die bij aanvang van de Overeenkomst in de Opleverstaat is beschreven. Mocht er bij aanvang van de Overeenkomst geen Opleverstaat zijn opgemaakt, dan wordt het Gehuurde door Huurder bij het einde van de Overeenkomst of bij het einde van het gebruik aan ChargeMakers opgeleverd in de staat die ChargeMakers mag verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort waarop de Overeenkomst betrekking heeft.

 3. Vóór het einde van de Overeenkomst, dient het Gehuurde door partijen gezamenlijk te worden geïnspecteerd. Van deze inspectie wordt door partijen een Opleverstaat (de retourbon) opgemaakt, waarin de bevindingen ten aanzien van de staat van het Gehuurde worden vastgelegd.

 4. Indien Huurder niet meewerkt aan de inspectie en/of de vastlegging van de bevindingen en afspraken in de Opleverstaat, is ChargeMakers bevoegd de inspectie buiten de aanwezigheid van Huurder uit te voeren en de Opleverstaat bindend voor partijen vast te stellen. ChargeMakers zal Huurder onverwijld een exemplaar van de Opleverstaat ter hand stellen.

 5. Op het moment dat ChargeMakers het Gehuurde tegen het einde van de Overeenkomst weer ophaalt bij de Gebruikslocatie, zal ChargeMakers het Gehuurde onverwijld inspecteren. Indien uit deze inspectie blijkt dat er andere gebreken zijn, anders dan die zijn opgenomen in de Opleverstaat, zal ChargeMakers een Schadestaat aan Huurder zenden waarin de noodzakelijk gebleken reparaties worden gemeld.

 6. ChargeMakers zal de in de Opleverstaat en/of Schadestaat bedoelde werkzaamheden op kosten van Huurder aan het einde van de Overeenkomst uitvoeren c.q. doen uitvoeren en daaraan verbonden kosten op Huurder te verhalen. ChargeMakers zal deze kosten uitsluitend op de Huurder verhalen indien de Gebreken (a) zijn ontstaan tijdens de Huurperiode waarin Huurder het Gehuurde heeft gehuurd, (b) niet te wijten valt aan nalatig onderhoud aan de zijde van ChargeMakers en (c) niet het gevolg is van gebruikelijke of redelijkerwijs te verwachten slijtage.

Artikel 10. Bestemming en verbodsbepaling

 1. Het Gehuurde blijft te allen tijde eigendom van ChargeMakers, ongeacht de duur van de Overeenkomst. Het Gehuurde is uitsluitend bestemd om door Huurder te worden gebruikt zoals aangegeven in de Overeenkomst.

 2. Huurder is verplicht het Gehuurde gedurende de huurtermijn als een goed huisvader, overeenkomstig de bestemming, zorgvuldig te gebruiken.

 3. Huurder zal ChargeMakers onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen indien het Gehuurde in beslag wordt genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) het Gehuurde. Bovendien zal Huurder aan ChargeMakers op haar eerste verzoek hiertoe, mededelen waar het betreffende Gehuurde zich bevindt.

 4. Bij beslag op (een deel van) het Gehuurde, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van Huurder, zal de Huurder de beslag leggende deurwaarder, bewindvoerder of curator, onmiddellijk op de hoogte stellen van de (eigendoms)rechten van ChargeMakers.

 5. Het is Huurder niet toegestaan om, zonder schriftelijke toestemming van ChargeMakers, het Gehuurde:

  1. een andere bestemming te geven dan bedoeld in de Overeenkomst;

  2. geheel of gedeeltelijk te (laten) repareren of te demonteren;

  3. veranderingen in, aan of op het Gehuurde aan te (laten) brengen, daaraan zaken toe te voegen en/of aan te brengen;

  4. buiten de Gebruikslocatie te doen brengen of binnen de Gebruikslocatie te verplaatsen;

  5. aan derden in huur, onderhuur of gebruik af te staan, ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen of in te brengen in een vennootschap of rechtspersoon;

  6. te verkopen, over te dragen dan wel met een beperkt recht te bezwaren.

 6. Indien Huurder handelt in strijd met het bepaalde in lid 5 van dit artikel, dan verbeurt Huurder een direct opeisbare boete gelijk aan € 25.000,00, te vermeerderen met € 2.500,00 per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van ChargeMakers op nakoming, ontbinding en volledige schadevergoeding ingevolge de wet.

Artikel 11. Onderhoud, reparatie en gebruik

 1. Huurder is gehouden ChargeMakers onverwijld in kennis te stellen van noodzakelijk geworden onderhoud aan het Gehuurde. Indien Huurder nalaat tijdig aan ChargeMakers te melden dat onderhoud noodzakelijk is, dan is Huurder gehouden de door ChargeMakers door deze nalatigheid ontstane schade te vergoeden.

 2. De kosten van onderhoud, reparatie en vervanging als gevolg van een materiaal- of constructiefout komen voor rekening van ChargeMakers. Alle overige te maken onderhouds-, reparatie of vervangingskosten van het Gehuurde komen voor rekening van Huurder. De kosten van verbruikte elektriciteit en de kosten van het dagelijks onderhoud zijn voor rekening van de Huurder.

 3. Het onderhoud, anders dan dagelijks onderhoud, en/of het verrichten van reparaties mag uitsluitend geschieden door ChargeMakers, tenzij aan Huurder schriftelijke toestemming is verleend om zelf die werkzaamheden te (laten) verrichten.

 4. Huurder verplicht zich ertoe ChargeMakers te allen tijde toegang tot het Gehuurde te verschaffen, zodat ChargeMakers c.q. een door ChargeMakers aangewezen derde onderhouds- en reparatiewerkzaamheden kan verrichten.

 5. Bij door ChargeMakers uit te voeren onderhoud, behoudens werkzaamheden die onmiddellijk moeten worden verricht, zal ChargeMakers tevoren met Huurder overleggen op welke wijze daarbij zoveel mogelijk met diens belangen rekening kan worden gehouden. Indien deze werkzaamheden op wens van Huurder buiten normale werktijden plaatsvinden, dan komen de extra kosten daarvan voor rekening van Huurder.

 6. Huurder zal ChargeMakers onverwijld schriftelijk in kennis stellen van Gebreken aan het Gehuurde. Huurder geeft ChargeMakers in dat bericht een redelijke termijn om een aanvang te maken met het verhelpen van een voor rekening van ChargeMakers komend Gebrek. Voormelde redelijke termijn geldt niet in het geval van calamiteiten, waarbij onmiddellijk herstel noodzakelijk is.

 7. Huurder is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal en/of beschadiging van het Gehuurde. Huurder dient zelf zorg te dragen voor het verkrijgen van de vereiste toestemmingen, certificaten, vergunningen en/of ontheffingen voor het gebruik van het Gehuurde. De daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van Huurder. Bijkomende kosten zoals heffingen, lasten, belastingen en vergoedingen geheven in verband met (het gebruik van) het Gehuurde zijn vanaf Oplevering van het Gehuurde voor rekening van Huurder, ook indien ChargeMakers hiervoor wordt aangeslagen.

 8. Voor zover het Gehuurde kan worden afgesloten, bijvoorbeeld met een slot, dient de Huurder het Gehuurde te allen tijde goed afgesloten te houden, met uitzondering van situaties waarin toegang noodzakelijk is. Voorts dient Huurder zorg te dragen dat ChargeMakers onmiddellijk over de sleutel kan beschikken in geval van calamiteiten.

 9. Huurder is verplicht om het Gehuurde, vanaf het moment van Oplevering, tegen alle verzekerbare schade, gedurende de gehele duur van de Overeenkomst, deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden.

 10. ChargeMakers heeft het recht het Gehuurde van tijd tot tijd bij de Huurder te controleren. In geval ChargeMakers van mening is dat het Gehuurde op een onjuiste wijze wordt gebruikt dan wel wordt verwaarloosd, is ChargeMakers gerechtigd het Gehuurde weer in bezit te nemen en/of weer in goede staat en onderhoudstoestand te (laten) brengen, een en ander op kosten van Huurder.

 11. ChargeMakers heeft het recht om het Gehuurde tijdens de looptijd van de Overeenkomst te vervangen door gelijkwaardig Gehuurde, zonder dat dit Huurder recht op ontbinding of schadevergoeding geeft. Huurder dient hieraan zijn volledige medewerking te verlenen.

Artikel 12. Branding van mobiele laadpleinen

Het is Huurder niet toegestaan om mobiele laadpleinen te ‘branden’, bijvoorbeeld door mobiele laadpleinen te (laten) wrappen, beschilderen of spuiten of het (laten) aanbrengen van stickers op het mobiele laadplein. Branding kan door ChargeMakers in overleg en tegen meerkosten worden verricht. Huurder dient hierover tijdig met ChargeMakers in gesprek te treden, zodat ChargeMakers voldoende tijd heeft het ontwerp en de werkzaamheden uit te voeren.

Artikel 13. Huurperiode

 1. De Huurperiode vangt aan op de datum en het tijdstip zoals overeengekomen in de Overeenkomst (de “Aanvangsdatum”).

 2. De Huurperiode eindigt op de datum als aangegeven in de Overeenkomst (de “Einddatum”) onverminderd het recht van ChargeMakers de Overeenkomst eerder te beëindigen op basis van artikel 17 (Tussentijdse beëindiging). Indien het Gehuurde niet (compleet en in goede staat) is geretourneerd aan ChargeMakers op de Einddatum, wordt een nieuwe Overeenkomst onder dezelfde voorwaarden geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd met een toeslag van 50% op het geldende tarief, tenzij ChargeMakers Huurder anderszins bericht binnen twee weken na beëindiging van de oorspronkelijke Huurperiode.

 3. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke ChargeMakers bekend waren toen zij de levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan ChargeMakers de levertijd verlengen en/of aanpassen voor zover nodig om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als er sprake is van opschorting van de verplichtingen door ChargeMakers wordt de levertijd verlengd met de duur van de opschorting. Als er sprake is van overmacht of onwerkbare omstandigheden, zoals onwerkbaar weer, wordt de levertijd verlengd met de daardoor ontstane vertraging.

 4. De levertijd gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt en alle noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van ChargeMakers en aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan, waaronder de betaling van eventuele voorschotten.

 5. Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft Huurder in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14. Vervoer, aflevering, plaatsing en aansluiting

 1. Tenzij anders wordt overeengekomen, zal ChargeMakers het Gehuurde afleveren op een door Huurder opgegeven Gebruikslocatie en worden mobiele laadpleinen door ChargeMakers werkend opgeleverd. Daarvoor dient door Huurder aan de volgende voorwaarden voor plaatsing te zijn voldaan:

  1. Op de Gebruikslocatie dient per mobiel laadplein een aansluiting op 32 ampère krachtstroom aanwezig te zijn.

  2. De krachtstroom aansluiting dient te bestaan uit 3 fasen, 5 polige contrastekker/stopcontact CEE en 32 ampère gezekerd en te beschikken over een geldige keuring.

  3. Het aansluitpunt ligt binnen 30 meter van de locatie waar het mobiele laadplein door ChargeMakers wordt geplaatst.

 2. Het Gehuurde wordt standaard afgeleverd met een aansluitkabel met een lengte van 5 meter. Indien het Gehuurde op een afstand van meer dan 5 meter van het aansluitpunt moet worden geplaatst, dient de Huurder zelf een geschikte verlengkabel aan te leveren. Indien Huurder niet beschikt over een geschikte verlengkabel, dan zal ChargeMakers aan de Huurder een verlengkabel verhuren en de kosten hiervoor aan de Huurder in rekening brengen. Huurder is zelf verantwoordelijk voor de goede werking van door de Huurder ter beschikking gestelde verlengkabels en vrijwaart ChargeMakers voor alle schade die ontstaat door het gebruik ervan.

 3. Voor mobiele laadpleinen die werken met een accu, is een aansluiting op krachtstroom niet vereist (geen voorwaarde voor plaatsing), maar kan dit wel de gebruiksduur van het mobiele laadplein verlengen.

 4. Op verzoek kan de laadcapaciteit van het mobiele laadplein teruggebracht worden naar een waarde onder de 32 ampère. Hierdoor zal het laden langzamer gaan en kan eventueel een lager ampèrage krachtstroomaansluiting aangesloten worden. De extra kosten die hiermee gepaard gaan, komen voor rekening van de Huurder.

 5. De kosten voor aflevering, plaatsing en in werking stellen van mobiele laadpleinen zijn verplicht om de goede werking van het Gehuurde te garanderen en kunnen door ChargeMakers separaat op de factuur vermeld, tenzij anders overeengekomen.

 6. Eindgebruikers laden in principe gratis. Huurder draagt de kosten voor de hoeveelheid stroom die door de Eindgebruikers wordt afgenomen.

 7. Mobiele laadpleinen worden standaard opgeleverd met type 2 stekkers. Eindgebruikers de hun voertuig willen opladen met een ander type stekker, zullen daarvoor zelf een verloopstuk moeten meenemen. ChargeMakers stelt geen verloopstukken ter beschikking.

 8. Huurder dient ervoor zorg te dragen dat de plaats van aflevering goed bereikbaar is en geschikt is voor aflevering en plaatsing van het Gehuurde. In de directe omgeving van het laadplein dient door de Huurder parkeergelegenheid te worden vrijgehouden voor 4 elektrische vervoersmiddelen (auto’s) met de aansluitpunten van deze vervoersmiddelen op maximaal 5 meter van het mobiele laadplein.

 9. Huurder dient ervoor te zorgen dat een persoon gedurende het afgesproken moment van levering aanwezig is voor de inontvangstneming van het Gehuurde. Deze persoon dient bevoegd te zijn om namens Huurder te tekenen voor ontvangst van het Gehuurde en tevens om namens Huurder de sleutels van het Gehuurde in ontvangst te nemen. Indien bij levering niemand aanwezig is, heeft ChargeMakers het recht om het Gehuurde mee terug te nemen. Huurder zal alsdan de transportkosten en alle andere bijkomende kosten verschuldigd zijn.

 10. Plaatsing geschiedt vanaf 08.00 uur ’s ochtends en het ophalen verricht ChargeMakers tot 18.00 uur ’s avonds. Afwijkende tijden zijn in overleg mogelijk. Hier zijn mogelijk extra kosten aan verbonden.

 11. Afname wordt geacht te zijn geweigerd, indien het Gehuurde ter aflevering is aangeboden doch aflevering niet mogelijk is gebleken, omdat door Huurder niet is voldaan aan de gestelde eisen. De dag waarop afname wordt geweigerd, geldt als dag van aflevering en is Huurder gehouden de overeengekomen vergoedingen aan ChargeMakers te voldoen.

 12. Huurder vrijwaart ChargeMakers voor alle schade en kosten, daaronder begrepen gederfde omzet en winst, als gevolg van niet, niet-tijdige of onvolledige aflevering.

 13. ChargeMakers gelooft in duurzaam elektrisch rijden zonder gebruikmaking van fossiele brandstoffen. Een laadplein van ChargeMakers zal daarom nooit aangesloten worden op een krachtbron die gebruik maakt van fossiele brandstof, zoals maar niet beperkt tot een (blauwe) dieselgenerator, of binnen een straal van 30 meter daarvan worden geplaatst. Huurder zal erop toezien dat er geen krachtbron die gebruik maakt van fossiele brandstof binnen een straal van 30 meter van een mobiel laadplein wordt geplaatst door werknemers van Huurder of door Huurder ingeschakelde derden. Indien dit toch gebeurt heeft ChargeMakers het recht om de image- en of gevolgschade, die daaruit voor ChargeMakers voortvloeit, op de Huurder te verhalen.

Artikel 15. Reclamatie

 1. Huurder dient het Gehuurde direct na aflevering volledig te inspecteren. Eventuele Reclamaties over storingen of gebreken met betrekking tot het Gehuurde dienen direct bij aflevering aan ChargeMakers te worden gemeld. Voorts dient Huurder een aantekening daarvan op de Opleverstaat te maken. Storingen of Gebreken die aantoonbaar redelijkerwijze niet eerder konden worden ontdekt, dienen onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen 24 uur na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan ChargeMakers te worden gemeld. Overschrijding van deze termijn zal leiden tot een verlies van de rechten van Huurder om nakoming en/of schadevergoeding of een remedie anderszins te verkrijgen met betrekking tot het desbetreffende Gebrek en/of klacht.

 2. Indien en voor zover een reclame door Huurder gegrond is conform dit artikel, heeft Huurder recht op (naar vrije keuze van ChargeMakers te bepalen) hetzij: (i) kosteloos herstel van het Gebrek (ii) kosteloze vervanging van het betreffende onderdeel van het Gehuurde. Reclamaties worden niet geaccepteerd indien het Gebrek het gebruik van het Gehuurde niet zal verhinderen of wezenlijk belemmeren.

 3. Reclamaties en klachten anderszins over de werkzaamheden, het Gehuurde en/of het factuurbedrag schorten de betalingsverplichting van Huurder aan ChargeMakers niet op.

Artikel 16. Schade en verlies

 1. Schade aan het Gehuurde, veroorzaakt binnen de periode waarin Huurder voor het Gehuurde verantwoordelijk is, dient onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 24 uur na het ontstaan ervan, aan ChargeMakers te worden gemeld.

 2. In geval van diefstal/vermissing van Gehuurde is de Huurder verplicht dit binnen 24 uur na ontdekking aan ChargeMakers te melden en van de diefstal aangifte te doen bij een politiebureau. Tevens is Huurder verplicht een (kopie van het) proces-verbaal van aangifte aan ChargeMakers te overleggen. Indien de Huurder verzuimt aangifte te doen en/of een proces-verbaal van aangifte aan ChargeMakers te overhandigen, geldt de diefstal als een verduistering.

 3. De door of namens ChargeMakers gemaakte expertisekosten ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie- en/of reinigingskosten aan het Gehuurde, komt rechtstreeks voor rekening van Huurder. Huurder verklaart zich er op voorhand mee akkoord dat een expertise op kosten van de Huurder wordt uitgevoerd, door een door ChargeMakers aangewezen erkend expertisebureau, indien dit door ChargeMakers wenselijk wordt geacht en, in andere gevallen, een expertise wordt uitgevoerd door ChargeMakers.

 4. De Huurder wordt aansprakelijk gehouden voor de directe en indirecte door ChargeMakers geleden en te lijden schade die betrekking heeft op het Gehuurde, ongeacht of zij aan de schade, het verlies, de diefstal of het onbruikbaar of waardeloos maken van het Gehuurde schuld heeft.

Artikel 17. Tussentijdse beëindiging

 1. Huurder wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld van Huurder jegens ChargeMakers zal onmiddellijk opeisbaar zijn, indien:

  1. Huurder haar eigen faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard of surseance van betaling vraagt;

  2. een besluit wordt genomen en/of wordt overgegaan tot liquidatie van Huurder of het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten van Huurder of tot verkoop van de bedrijfsactiviteiten van Huurder of de aard van de bedrijfsactiviteiten van Huurder wezenlijk wijzigt naar de mening van ChargeMakers;

  3. Huurder enige uit kracht der wet of van contractuele condities op haar rustende verplichtingen jegens ChargeMakers niet of niet geheel nakomt;

  4. Huurder nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; of

  5. beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van het vermogen van Huurder.

ChargeMakers is alsdan gerechtigd de Overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en onverminderd de overige rechten van ChargeMakers, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen boetes, rente en het recht op opschorting en/of schadevergoeding. ChargeMakers is niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding jegens Huurder in geval van beëindiging van de Overeenkomst conform het in dit artikel bepaalde.

 1. Ingeval zich een situatie voordoet als bedoeld in lid 1 van dit artikel is ChargeMakers c.q. een door haar aan te wijzen derde gerechtigd het Gehuurde terug te nemen, vrij van alle rechten van Huurder en zonder de verplichting om het Gehuurde weer terug te leveren aan Huurder. In een geval zoals omschreven in de bovenstaande leden is ChargeMakers c.q. een door haar aan te wijzen derde gerechtigd om de terreinen en gebouwen van Huurder te betreden teneinde het Gehuurde in bezit te nemen. Huurder is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde ChargeMakers in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren en dient zaken die niet door ChargeMakers zijn geleverd die zich in, aan of bij het Gehuurde bevinden tijdig te verwijderen.

Artikel 18. Vrijwaring

 1. Vanaf het moment van aflevering tot het moment van het einde van de Overeenkomst, is Huurder volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het Gehuurde, en zijn alle risico’s met betrekking tot het Gehuurde voor rekening van Huurder. Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan of in verband met (het gebruik van) het Gehuurde, hoe ook veroorzaakt, ongeacht of dergelijke schade is ontstaan door schuld van Huurder of derden dan wel door enig al dan niet verborgen gebrek aan het Gehuurde, behoudens ingeval ChargeMakers aansprakelijk is op basis van bepalingen van dwingend recht.

 2. Huurder is gehouden ChargeMakers of door ChargeMakers ingeschakelde derden schadeloos te stellen en te vrijwaren voor alle schade die zij mocht(en) lijden wegens verlies of diefstal van of schade aan het Gehuurde, dood of letsel van derden of schade aan eigendommen van ChargeMakers of derden ten gevolge van (geheel of ten dele) het gebruik of de staat van het Gehuurde, gedurende de periode dat Huurder hiervoor de verantwoordelijkheid draagt als aangegeven in het voorgaande lid, onafhankelijk van de oorzaak daarvan, behoudens ingeval ChargeMakers hiervoor aansprakelijkheid draagt op basis van de Overeenkomst.

 3. De verplichtingen op basis van het onderhavige artikel zullen in stand blijven na het beëindigen van de Overeenkomst. De vrijwaringverplichting geldt ongeacht of de schade ter zake is ontstaan voor of na retournering van het Gehuurde door Huurder aan ChargeMakers.

Artikel 19. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van ChargeMakers is uitdrukkelijk beperkt tot directe zaaksbeschadiging en letselschade, aan zaken en personen van de Huurder, veroorzaakt door een aantoonbaar Gebrek aan het Gehuurde of door opzet of grove schuld van ChargeMakers. Tevens is de aansprakelijkheid van ChargeMakers beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering ter zake wordt uitgekeerd. Aansprakelijkheid voor overige (gevolg)schade en vermogensschade, hoe ook genaamd, hieronder mede verstaan huur/koop van een vervangende zaak, omzet en/of winstderving en/of vertragingsschade, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 2. De aansprakelijkheid van ChargeMakers kan nimmer het bedrag te boven gaan, dat in het kader van de Overeenkomst door ChargeMakers aan Huurder in rekening wordt gebracht, tenzij en voor zover op basis van haar verzekering in dat specifieke geval een hoger bedrag wordt uitgekeerd.

 3. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf de schadedatum.

 4. Ieder (vermeend) vorderingsrecht van de Huurder jegens ChargeMakers, betrekking hebbend op schade als bedoeld in dit artikel vervalt indien:

  1. de schade en/of de Gebreken niet binnen de hiervoor gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan ChargeMakers ter kennis zijn gebracht;

  2. Huurder geen/onvoldoende medewerking aan ChargeMakers verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;

  3. Huurder het Gehuurde niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt of onderhouden;

  4. aan ChargeMakers geen mogelijkheid tot (contra-/ tegensprekelijke) expertise is verleend.

 5. Mocht het laadplein tijdelijk niet functioneren tijdens de Huurperiode, dan kan de eventuele gevolgschade daarvan niet op ChargeMakers verhaald worden. De huur kan dan kosteloos worden verlengd met eenzelfde periode als de duur waarvoor het mobiele laadplein buiten gebruik was, tenzij het mobiele laadplein buiten gebruik was door een reden die aan Huurder kan worden toegerekend.

Artikel 20. Overmacht

 1. Indien ChargeMakers haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet (volledig) kan nakomen wegens overmacht, is ChargeMakers niet aansprakelijk voor enige schade van Huurder en wordt de nakoming van de verplichtingen van ChargeMakers opgeschort tot het moment dat ChargeMakers weer in staat is de werkzaamheden op de overeengekomen wijze te hervatten.

 2. Indien de overmacht situatie zich langer dan twee maanden voortduurt, is ChargeMakers gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, de Overeenkomst door een daartoe strekkende mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van ChargeMakers op betaling door Huurder voor reeds door ChargeMakers verrichte prestaties voordat sprake was van een overmacht situatie.

 3. Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden waardoor ChargeMakers tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals – maar niet gelimiteerd tot – brand, extreme weersomstandigheden, werkstaking of werkliedenuitsluiting, oproer, oorlog, overheidsmaatregelen zoals invoer- of uitvoerbeperkingen, in gebreke blijven van toeleveranciers, transportproblemen, natuurrampen, storingen in het bedrijf van ChargeMakers of in dat van toeleveranciers, problemen met de elektriciteitsvoorziening, diefstal of verduistering uit de magazijnen of werkplaatsen van ChargeMakers en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van ChargeMakers kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens Huurder (verder) nakomt. Overmacht van de toeleveranciers van ChargeMakers wordt tevens geacht overmacht te zijn van ChargeMakers.

 4. Indien ChargeMakers bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het gedeelte ten aanzien waarvan zij reeds heeft gepresteerd of nog kan presteren afzonderlijk te factureren en is Huurder gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 21. Inschakelen van derden; hoofdelijke aansprakelijkheid

 1. ChargeMakers is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.

 2. ChargeMakers verzamelt en verwerkt informatie betreffende het Gehuurde, Huurder en functionarissen, werknemers, relaties of vertegenwoordigers van Huurder (persoonlijke gegevens) in verband met het beheer van de relatie met Huurder en de uitvoering van de Overeenkomst. De persoonsgegevens worden door ChargeMakers strikt vertrouwelijk bewaard en alleen gebruikt voor bovengenoemde doeleinden. Huurder stemt er voorts mee in dat ChargeMakers persoonlijke gegevens bekend maakt aan haar leveranciers of aan derden, indien dit noodzakelijk is in het kader van voornoemde doeleinden. Huurder zal ChargeMakers in verband met het bovenstaande, schadeloosstellen en vrijwaren ter zake vorderingen van derden (waaronder eventuele vorderingen van bovengenoemde functionarissen, werknemers, relaties of vertegenwoordigers en/of toezichthouders en autoriteiten). Huurder kan zelf op elk gewenst tijdstip middels een schriftelijk verzoek aan de directie van ChargeMakers aangeven dat de gegevens van de Huurder uit de bestanden van ChargeMakers dienen te worden verwijderd.

 3. Indien verscheidene (rechts)personen zich als Huurder hebben verbonden, zijn zij steeds hoofdelijk en ieder voor het geheel jegens ChargeMakers aansprakelijk voor alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenissen.

Artikel 22. Intellectuele eigendom

 1. Het is Huurder niet toegestaan enige aanduiding omtrent het intellectuele eigendom van ChargeMakers, waaronder, doch niet beperkt tot auteursrechten, merken, handelsnamen, octrooien of andere rechten uit het Gehuurde te verwijderen, te gebruiken of te wijzigen.

 2. ChargeMakers behoudt alle rechten van industriële eigendom, waaronder, doch niet beperkt tot auteursrechten op de door haar gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, proefmodellen en het Gehuurde. Alle intellectuele eigendomsrechten die door ChargeMakers worden gebruikt of ontwikkeld tijdens of met betrekking tot of voortvloeien uit de Overeenkomst, zijn en blijven eigendom van ChargeMakers.

 3. Het is Huurder zonder schriftelijke toestemming van ChargeMakers niet toegestaan om de intellectuele eigendomsrechten en/of foto’s of afbeeldingen van het Gehuurde van ChargeMakers te gebruiken in of voor enigerlei vorm van documentatie en/of promotie doeleinde(n) voor Huurder en/of voor derden.

Artikel 23. Overdracht van rechten

 1. Huurder is niet gerechtigd haar rechten uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen, te bezwaren of anderszins te vervreemden. Dit beding is een beding als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

 2. ChargeMakers is gerechtigd haar rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen en/of Materieel aan een derde te verkopen. Huurder geeft hierbij bij voorbaat haar onvoorwaardelijke en onherroepelijke medewerking aan een contractoverdracht.

Artikel 24. Toepasselijk recht

 1. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden alsmede in geval van strijd tussen de inhoud of uitleg van eventuele vertalingen van de onderhavige algemene voorwaarden en de Nederlandse versie, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.

 3. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van of voortvloeien uit met ChargeMakers gesloten Overeenkomst en/of Offertes, zullen naar keuze van ChargeMakers worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de statutaire vestigingsplaats van ChargeMakers onverminderd het recht van ChargeMakers om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement waarbinnen Huurder is gevestigd.

Artikel 25. Wijziging van de algemene voorwaarden

ChargeMakers is gerechtigd deze Algemene Verhuurvoorwaarden te wijzigen. Huurder wordt geacht de betreffende wijziging te hebben aanvaard, indien ChargeMakers niet binnen veertien dagen na de schriftelijke mededeling van ChargeMakers dat wijziging zal plaatsvinden, een schriftelijk protest daartegen heeft ontvangen.

Algemene Verkoopvoorwaarden ChargeMakers B.V.

Algemeen deel

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder

ChargeMakers: De besloten vennootschap ChargeMakers BV of de daaraan gelieerde rechtspersonen, die deze voorwaarden van toepassing verklaart in het kader van een Offerte aan of een Overeenkomst met een Opdrachtgever.

Opdrachtgever: De (rechts)persoon die ChargeMakers opdracht geeft voor verkopen van Producten en/of het uitvoeren van Werk of daarvoor een Offerte van ChargeMakers ontvangt, of anderszins als wederpartij van ChargeMakers optreedt.

Overeenkomst: De Overeenkomst die tussen ChargeMakers en Opdrachtgever gesloten wordt en waarop deze algemene voorwaarden, alsmede eventuele aanvullende voorwaarden, van toepassing worden verklaard.

Gebruikslocatie: De in de Overeenkomst aangegeven locatie waar de Producten zullen worden geleverd en/of het Werk zal worden uitgevoerd.

Gegevens: Van de Offerte deel uitmakende afbeeldingen en tekeningen, modellen, beschrijvingen, programmatuur, technische informatie en dergelijke.

Producten: Alle door ChargeMakers aan Opdrachtgever verkochte Producten, die nader beschreven zijn in de Offerte of de Overeenkomst.

Offerte: Vrijblijvend op schrift gesteld aanbod door ChargeMakers aan (potentiële) Opdrachtgever.

Diensten: Alle door ChargeMakers door Opdrachtgever te leveren of geleverde Diensten die nader omschreven zijn in de Offerte of Overeenkomst.

Werk: De werkzaamheden met betrekking tot het installeren, construeren, monteren en indien van toepassing het onderhouden van de Producten.

Oplevering: Het moment waarop ChargeMakers aan Opdrachtgever heeft bevestigd dat de Producten op de Gebruikslocatie zijn afgeleverd en/of het Werk is opgeleverd.

Schriftelijk: Door middel van een papieren of digitaal document afkomstig van (gevolmachtigde) vertegenwoordigers van ChargeMakers (en/of Opdrachtgever).

Artikel 2 De toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Offerte van ChargeMakers en op alle Overeenkomsten, hoe ook genaamd, die gesloten worden tussen ChargeMakers en Opdrachtgever.
 2. Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk Schriftelijk door ChargeMakers zijn aanvaard en gelden uitsluitend voor de desbetreffende Overeenkomst(en).
 3. De toepasselijkheid van inkoopvoorwaarden en/of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt door ChargeMakers niet aanvaard en wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 Offerte, tekeningen, berekeningen, ontwerpen

 1. Het aanbod van ChargeMakers, zoals opgenomen in de Offerte, is geheel vrijblijvend, tenzij in de Offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig het tegendeel is bepaald.
 2. Als Opdrachtgever gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt, mag ChargeMakers uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal zij haar offerte hierop baseren.
 3. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die zij van ChargeMakers krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de Overeenkomst.

Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Een Overeenkomst komt slechts tot stand door de schriftelijke aanvaarding door Opdrachtgever van het aanbod zoals bedoeld in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden, of door bevestiging door ChargeMakers van een opdracht van Opdrachtgever na ontvangst van een opdracht of door het feitelijk uitvoeren van de betreffende opdracht door ChargeMakers of de levering van Producten en/of het uitvoeren van het Werk en/of het verrichten van de Dienst.
 2. In het geval van werkzaamheden waarvoor in verband met de aard en omvang geen Offerte of Overeenkomst wordt verzonden, geldt de factuur tevens als bewijs van de totstandkoming van de Overeenkomst.
 3. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de voorwaarde dat de Opdrachtgever voldoende kredietwaardig is en blijft. ChargeMakers is gerechtigd de Opdrachtgever informatie te vragen ter beoordeling van zijn kredietwaardigheid. ChargeMakers is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, totdat aan een dergelijk verzoek genoegzaam is voldaan.

Artikel 5 Prijzen

 1. Alle opgegeven prijzen zijn in euro’s exclusief omzetbelasting (btw) en exclusief alle overige heffingen, rechten of lasten, verschuldigd in verband met de uitvoering van de Overeenkomst. De prijzen zijn voorts exclusief kosten voor bijvoorbeeld verpakking, transport, oplevering, ontmanteling en service/onderhoud, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen in de Overeenkomst.
 2. Indien in geval van de Overeenkomst deelleveranties zullen plaatsvinden, is ChargeMakers gerechtigd prijzen dan ook condities tussentijds te wijzigen bij de diverse deelleveranties.
 3. ChargeMakers mag een stijging van kostprijsbepalende factoren, door welke oorzaak dan ook veroorzaakt, die is opgetreden na het sluiten van de overeenkomst aan een Opdrachtgever doorberekenen. Opdrachtgever is gehouden de overeenkomstig dit lid aangepaste prijs naar keuze van ChargeMakers op een van de onderstaande momenten te voldoen:
 4. als de prijsstijging zich voordoet;
 5. op het moment dat de hoofdsom moet worden betaald;
 6. bij de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.
 7. Indien de uitvoering van de Overeenkomst door ChargeMakers op verzoek van Opdrachtgever of door het uitblijven van Gegevens en/of instructies en/of andere bij Opdrachtgever liggende oorzaak wordt vertraagd, is ChargeMakers gerechtigd de prijs te verhogen als vergoeding voor de extra kosten als gevolg hiervan.
 8. ChargeMakers kan de kosten voor vervoer, verzending, verpakking en verzekering van zaken naar een andere lidstaat steeds met btw aan Opdrachtgever in rekening brengen.
 9. Opdrachtgever vrijwaart ChargeMakers voor de naheffing van btw door de Nederlandse Belastingdienst, alsmede voor alle met deze naheffing op enigerlei wijze samenhangende kosten, waaronder heffingsrente, invoeringsrente, boete en kosten van vervolging, over facturen betreffende levering van zaken, kosten voor vervoer, verzending, verpakking en verzekering van die zaak, waarbij aan Opdrachtgever geen btw in rekening is gebracht, met inbegrip van de kosten wegens door ChargeMakers ingeroepen juridische en/of fiscaal juridische bijstand.

Artikel 6 Betaling

 1. De betaling van de facturen van ChargeMakers dient op de vervaldatum, welke vermeld staat in de Overeenkomst en/of factuur, zonder enige korting, inhouding of verrekening door Opdrachtgever te geschieden. Opdrachtgever is niet gerechtigd haar betalingsverplichting op te schorten. ChargeMakers is gerechtigd om tussentijds te factureren.
 2. Indien Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen betalingstermijn aan haar verplichtingen jegens ChargeMakers heeft voldaan, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf het moment waarop Opdrachtgever in verzuim is tot aan de dag van de volledige betaling, is Opdrachtgever vertragingsrente verschuldigd van 1% over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelte daarvan, onverminderd het recht van ChargeMakers op nakoming, ontbinding of schadevergoeding.
 3. Alle met de incasso van de door ChargeMakers gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 250,00 exclusief btw.
 4. Opdrachtgever is bij of na het aangaan van de Overeenkomst op eerste verzoek daartoe van ChargeMakers telkens gehouden voorschotbetalingen te voldoen ter grootte van de bedragen zoals aangegeven door ChargeMakers en/of zekerheid te stellen voor de nakoming van verplichtingen. ChargeMakers is niet gehouden tot het betalen van rente over voorschotbedragen of op eventueel verstrekte zekerheden door Opdrachtgever.
 5. Facturen worden geacht door Opdrachtgever te zijn geaccepteerd, indien ChargeMakers hiertegen niet binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk bezwaar heeft ontvangen. Betwisting van de juistheid c.q. bezwaar tegen de factuur heeft geen schorsing van de betalingsverplichting van Opdrachtgever tot gevolg.

Artikel 7 Levertijd/uitvoeringsperiode

 1. Een overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige af- c.q. oplevering dient de Opdrachtgever ChargeMakers schriftelijk in gebreke te stellen.
 2. Bij de vaststelling van de levering en/of de uitvoeringsperiode gaat ChargeMakers ervan uit dat zij de Opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die haar op dat moment bekend zijn.
 3. De levertijd en/of de uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt en alle voor de uitvoering nodige Gegevens schriftelijk in het bezit van ChargeMakers zijn. Indien (gedeeltelijke) vooruitbetaling is bedongen, gaat de levertijd en/of uitvoeringsperiode eerst in nadat deze betaling door ChargeMakers is ontvangen.
 4. Verder kan er sprake zijn van een verlenging van de levertijd en/of de uitvoeringsperiode in de navolgende gevallen:
 5. indien er sprake is van andere omstandigheden dan die welke ChargeMakers bekend waren toen zij de levertijd en/of de uitvoeringsperiode vaststelde, dan heeft ChargeMakers het recht om de levertijd en/of de uitvoeringsperiode te verlengen en/of aan te passen;
 6. indien er sprake is van meerwerk wordt de levertijd en/of de uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die nodig is om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten;
 7. indien door handelen of nalaten van de Opdrachtgever ChargeMakers zich op opschorting dient te beroepen, wordt de levertijd en/of de uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting;
 8. indien er sprake is van overmacht of onwerkbare omstandigheden wordt de levertijd en/of de uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ontstane vertraging.
 9. Overschrijding van de overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft Opdrachtgever in geen geval recht op schadevergoeding tenzij er schriftelijk anders is overeengekomen.
 10. Tenzij anders overeengekomen, worden de in de Overeenkomst voorziene tests die voor verzending moeten plaatsvinden uitgevoerd bij ChargeMakers tijdens normale werktijden. Indien in de Overeenkomst geen technische eisen zijn opgenomen worden de tests uitgevoerd volgens hetgeen algemeen gebruikelijk is in de desbetreffende industrietak in het land van productie.

Artikel 8 Aflevering

 1. Tenzij anders overeengekomen, gelden de magazijnen van ChargeMakers te Almere als plaats van aflevering. Indien voor de aflevering een andere plaats is overeengekomen, is de Opdrachtgever verplicht die maatregelen te treffen die nodig zijn voor de ongehinderde aflevering c.q. montage van de te leveren c.q. te installeren Producten.
 2. De Producten zijn voor rekening van Opdrachtgever vanaf het moment van (af)levering, dan wel vanaf het moment dat de afname geweigerd is of geacht wordt te zijn geweigerd in de zin van artikel 9, lid 2 ChargeMakers is gerechtigd de aflevering te allen tijde in gedeelten te laten plaatsvinden.

Artikel 9 Afname

 1. Opdrachtgever is verplicht op de overeengekomen datum aan de (af)levering mee te werken, alsmede de Producten in ontvangst te nemen. Bij gebreke van afname van de producten door Opdrachtgever is ChargeMakers gerechtigd de eventueel daaraan verbonden kosten (waaronder de kosten van opslag, vervoer en verzekering) alsmede de door ChargeMakers geleden schade door te berekenen aan Opdrachtgever.
 2. De afname wordt geacht te zijn geweigerd, indien de door Opdrachtgever bestelde Producten ter aflevering zijn aangeboden, doch aflevering om welke reden dan ook onmogelijk is gebleken. De dag waarop de afname wordt geweigerd, geldt als de dag van aflevering.
 3. Indien de afname op de overeengekomen datum is geweigerd, gaat de Overeenkomst op de dag van Oplevering in en is Opdrachtgever gehouden desalniettemin de overeengekomen vergoeding aan ChargeMakers te betalen.
 4. Opdrachtgever vrijwaart ChargeMakers voor alle schaden en kosten als gevolg van niet, niet tijdige of onvolledige aflevering, oplevering of uitvoering van de Overeenkomst in verband met omstandigheden die in de risicosfeer van Opdrachtgever vallen.

Artikel 10 Intellectuele eigendomsrechten

 1. ChargeMakers behoudt alle rechten van industriële eigendom, waaronder, doch niet beperkt tot auteursrechten op de door haar gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, proefmodellen en Producten. Alle intellectuele eigendomsrechten die door ChargeMakers worden gebruikt of ontwikkeld tijdens of met betrekking tot of voortvloeien uit de opdracht, zijn en blijven eigendom van ChargeMakers ongeacht of aan Opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht.
 2. De in lid 1 genoemde Gegevens mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ChargeMakers niet worden verveelvoudigd, gebruikt of aan derden worden getoond. Opdrachtgever is aan ChargeMakers per overtreding van deze bepaling een direct opeisbare boete verschuldigd van € 50.000,00 per overtreding, onverlet het recht van ChargeMakers om volledige schadevergoeding en nakoming van dit artikel te vorderen.
 3. Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor Opdrachtgever ontwikkelde Producten over zal gaan op Opdrachtgever, tast dit het recht of de mogelijkheid van ChargeMakers niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, documentatie, werken, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden. Evenmin tast de overdracht van een recht van intellectuele eigendom het recht van ChargeMakers aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van Opdrachtgever zijn of worden gedaan.
 4. Opdrachtgever garandeert dat er geen rechten van derden zich verzetten tegen het beschikbaar stellen aan ChargeMakers van informatie en/of materialen met het doel van gebruik, bewerking, installatie, montage of onderhoud door ChargeMakers. Opdrachtgever vrijwaart ChargeMakers tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, bewerken, installeren, monteren of het plegen van onderhoud inbreuk maakt op enig recht van die derde.

Artikel 11. Vergunningen/faciliteiten

 1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor en dient er op zijn kosten voor zorg te dragen dat zij tijdig voor de bouw, installatie, oplevering, het gebruik en eventuele ontmanteling van de Producten benodigde vergunning(en), ontheffing(en) en keuring(en) beschikt.
 2. Opdrachtgever zorgt ervoor dat ChargeMakers haar werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat zij bij de uitvoering van haar werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen.
 3. Opdrachtgever vrijwaart ChargeMakers voor alle schade en kosten, waaronder begrepen gederfde winst, als gevolg van niet, niet tijdige of onvolledige oplevering of uitkomst van de Overeenkomst als gevolg van of in verband met het niet voldoen aan het bepaalde in dit artikel.
 4. Opdrachtgever dient zelf voor transport van de Producten zorg te dragen en (het transport is dus voor rekening en risico van Opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen. Opdrachtgever) zal ChargeMakers vrijwaren voor mogelijke aanspraken van derden ter zake.

Artikel 12 Reclamaties

 1. Opdrachtgever dient de door ChargeMakers opgeleverde Producten bij Oplevering of zo spoedig mogelijk (en uiterlijk binnen 24 uur daarna) te (laten) onderzoeken. Opdrachtgever dient hierbij na te gaan of het geleverde aan de Overeenkomst beantwoordt, te weten:
 2. of de juiste zaken zijn geleverd;
 3. of de opgeleverde zaak wat betreft kwantiteit (bijv. aantal en hoeveelheid) overeenstemt met hetgeen is overeengekomen;
 4. of de opgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik en/of normale handelsdoeleinden.
 5. Indien er door de Opdrachtgever zichtbare gebreken of tekorten worden geconstateerd, dient Opdrachtgever onmiddellijk, doch uiterlijk drie (3) dagen na constatering dat Schriftelijk aan ChargeMakers te melden.

Artikel 13 Tussentijdse beëindiging

 1. Indien:
 2. Opdrachtgever haar eigen faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard of surseance van betaling vraagt; of
 3. een besluit wordt genomen en/of wordt overgegaan tot liquidatie van Opdrachtgever of het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten van Opdrachtgever of tot verkoop van de bedrijfsactiviteiten van Opdrachtgever of de aard van de bedrijfsactiviteiten van Opdrachtgever wezenlijk wijzigt naar de mening van ChargeMakers; of
 4. Opdrachtgever enige uit kracht der wet of van contractuele condities op haar rustende verplichtingen jegens ChargeMakers niet of niet geheel nakomt; of
 5. Opdrachtgever nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; of
 6. beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van het vermogen van Opdrachtgever,

wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal de (resterende) schuld van Opdrachtgever jegens ChargeMakers onmiddellijk opeisbaar zijn.

ChargeMakers is alsdan gerechtigd de Overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en onverminderd ChargeMakers’s overige rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen boetes, rente en het recht op opschorting en/of schadevergoeding. ChargeMakers is niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever in geval van beëindiging van de Overeenkomst conform het in dit artikel bepaalde.

Artikel 14 Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart ChargeMakers, haar bestuurders, werknemers en de door haar ingeschakelde voor de uitvoering de Overeenkomst ingeschakelde partijen voor alle aanspraken van derden, voortkomend uit het gebruik van de door haar geleverde Producten, uit het door haar opgeleverde Werk, en/of het gebruik en afwerking van de door ChargeMakers gestelde voorschriften, instructies en handleiding dan wel in strijd met de door ChargeMakers gegeven adviezen door de Opdrachtgever en ieder ander voor wie deze aansprakelijk is of aan wie Opdrachtgever de instructies, handleiding, voorschriften of adviezen behoort door te geven.

Artikel 15 Aansprakelijkheid en verval

 1. De verplichting tot schadevergoeding van ChargeMakers op grond van welke (wettelijke) grondslag ook, is beperkt tot die schade waartegen ChargeMakers uit hoofde van een door of ten behoeve van haar gesloten verzekering verzekerd is, maar is nooit hoger dan het bedrag dat in het betreffende geval door deze verzekering wordt uitbetaald.
 2. Als ChargeMakers om welke reden dan ook geen beroep toekomt op de beperking van lid 1 van dit artikel, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 10% van de totale opdrachtsom (exclusief btw). Als de overeenkomst bestaat uit onderdelen of deelleveringen, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 10% (exclusief btw) van de opdrachten van dat onderdeel of die deellevering.
 3. ChargeMakers is in geen enkel geval aansprakelijk voor indirecte schade (waaronder, maar niet beperkt tot, gederfde winst, verlies van goodwill, verlies van relaties o.a. voortvloeiende uit enige vertraging, verlies van Gegevens, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, opzichtschade – waaronder onder andere wordt verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het aangenomen Werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt –, schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen, etc.), hoe ook genaamd en door wie ook geleden.
 4. De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen werken ten behoeve van zowel ChargeMakers (zelve) als haar werknemers (zowel individueel als gezamenlijk), alsmede ten behoeve van alle andere aan ChargeMakers gelieerde partijen en hun werknemers (al dan niet ingeschakeld bij de werkzaamheden). Enkel ChargeMakers is aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever in verband met de werkzaamheden, Producten en/of de opdracht, ook indien deze werkzaamheden zijn verricht door haar werknemers (zowel individueel als gezamenlijk), andere aan ChargeMakers gelieerde partijen en hun werknemers (al dan niet ingeschakeld bij de werkzaamheden).
 5. ChargeMakers is te allen tijde gerechtigd om de door Opdrachtgever geleden schade ongedaan te maken op een wijze die past bij, en aansluit op de inhoud van de opdracht en de aard van de werkzaamheden. Opdrachtgever is verplicht schadebeperkende maatregelen te treffen. Anderen dan Opdrachtgever kunnen aan de Overeenkomst en de (niet) uitvoering daarvan geen rechten ontlenen.
 6. Aanspraken van Opdrachtgever jegens ChargeMakers op vergoeding van door Opdrachtgever geleden schade dienen per ommegaande na ontdekking bij ChargeMakers worden gemeld en vervallen (i) één jaar na de levering van het Product, (ii) de Oplevering van het Werk en in ieder geval één jaar nadat Opdrachtgever bekend was, geworden, althans bekend had kunnen zijn met de schade. Alle andere vorderingen van Opdrachtgever jegens ChargeMakers vervallen binnen één (1) jaar na de levering van het Product of Oplevering van het Werk.

Artikel 16 Overmacht

 1. Indien ChargeMakers haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet (volledig) kan nakomen wegens overmacht, is ChargeMakers niet aansprakelijk voor enige schade van Opdrachtgever en wordt de nakoming van de verplichtingen van ChargeMakers opgeschort tot het moment dat ChargeMakers weer in staat is de werkzaamheden op de overeengekomen wijze te hervatten.
 2. Indien de overmachtssituatie zich langer dan twee maanden voortduurt, is ChargeMakers gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, de Overeenkomst door een daartoe strekkende mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van ChargeMakers op betaling door Opdrachtgever voor reeds door ChargeMakers verrichte prestaties voordat sprake was van een overmachtssituatie.
 3. Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden waardoor ChargeMakers tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals – maar niet gelimiteerd tot – brand, extreme weersomstandigheden, werkstaking of werkliedenuitsluiting, oproer, oorlog, overheidsmaatregelen zoals invoer- of uitvoerbeperkingen, in gebreke blijven van toeleveranciers, transportproblemen, natuurrampen, niet beïnvloedbare storingen in het bedrijf van ChargeMakers, Opdrachtgever of in dat van toeleveranciers, diefstal of verduistering uit de magazijnen of werkplaatsen van ChargeMakers en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van ChargeMakers kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens Opdrachtgever (verder) nakomt. Overmacht van de toeleveranciers en Opdrachtgever van ChargeMakers wordt tevens geacht overmacht te zijn van ChargeMakers.
 4. Indien ChargeMakers bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het gedeelte ten aanzien waarvan zij reeds heeft gepresteerd c.q. heeft geleverd of nog kan presteren of leveren te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 17 Varia

 1. ChargeMakers verzamelt en verwerkt informatie betreffende Opdrachtgever en functionarissen, werknemers, relaties of vertegenwoordigers van Opdrachtgever (persoonlijke Gegevens) in verband met het beheer van de relatie met Opdrachtgever en de uitvoering van de Overeenkomst. Opdrachtgever stemt ermee in dat ChargeMakers de persoonlijke Gegevens verwerkt voor die doeleinden. Opdrachtgever stemt er voorts mee in dat ChargeMakers persoonlijke Gegevens bekend maakt aan haar leveranciers of aan derden, indien dit noodzakelijk is in het kader van voornoemde doeleinden. Opdrachtgever zal ChargeMakers in verband met het bovenstaande, schadeloos stellen en vrijwaren ter zake vorderingen van derden (waaronder eventuele vorderingen van bovengenoemde functionarissen, werknemers, relaties of vertegenwoordigers en/of toezichthouders en autoriteiten).
 2. ChargeMakers is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien verscheidene (rechts)personen zich als Opdrachtgever hebben verbonden, zijn zij steeds hoofdelijk en ieder voor het geheel jegens ChargeMakers aansprakelijk voor alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenissen.
 4. Het is Opdrachtgever zonder Schriftelijke toestemming van ChargeMakers niet toegestaan om de intellectuele eigendomsrechten en/of foto’s of afbeeldingen van de Producten van ChargeMakers te gebruiken in of voor enigerlei vorm van documentatie en/of promotie doeleinde(n) voor Opdrachtgever en/of voor derden.
 5. Zowel gedurende als na het beëindigen van de Overeenkomst verplicht partijen zich over en weer tot volstrekte geheimhouding van alle essentiële bedrijfsinformatie die haar omtrent de andere partij bekend zijn c.q. zullen worden.
 6. Bij een van conflicterend verschil in de bepalingen van de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden, zijn de bepalingen in de Overeenkomst van toepassing en blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverkort van kracht.

Artikel 18 Toepasselijk recht

 1. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van of voortvloeien uit met ChargeMakers gesloten Overeenkomst en/of Offertes, zullen naar keuze van ChargeMakers worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de statutaire vestigingsplaats van ChargeMakers onverminderd het recht van ChargeMakers om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement waarbinnen Opdrachtgever is gevestigd.
 2. Nederlands recht is op de Overeenkomst en/of Offertes steeds van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

Artikel 19 Slotbepalingen

 1. ChargeMakers is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Opdrachtgever wordt geacht de betreffende wijziging te hebben aanvaard, indien ChargeMakers niet binnen veertien dagen na de schriftelijke mededeling van ChargeMakers dat wijziging zal plaatsvinden, een Schriftelijk protest daartegen heeft ontvangen.
 2. Opdrachtgever is niet gerechtigd haar rechten uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen, te bezwaren of anderszins te vervreemden, behoudens Schriftelijke toestemming van ChargeMakers. Voor zover Opdrachtgever een Product en/of Werk wenst over te dragen aan een derde, heeft Opdrachtgever de vergaande inspanningsverplichting de derde te bewegen om in de plaats van Opdrachtgever te treden en de rechten en verplichtingen van de Overeenkomst over te nemen.
 3. ChargeMakers is gerechtigd haar rechten uit de Overeenkomst aan een derde te verpanden of te cederen.
 4. Indien en voor zover één of meer bepalingen in de Overeenkomst onverbindend zijn of worden, dan blijven de overige bepalingen in de Overeenkomst onverkort van kracht. In dat geval zullen partijen op verzoek van een partij in overleg treden met de intentie overeenstemming te bereiken over een nieuwe bepaling die aansluit bij de bedoelingen van partijen ten tijde van de ondertekening van de Overeenkomst. Bij onenigheid over de uitleg van de Algemene Voorwaarden is de Nederlandse tekst altijd bindend.

Specifieke bepalingen voor verkoop

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze bepalingen zijn aanvullend van toepassing op de bepalingen die omschreven staan in het deel “Algemeen” en gelden voor iedere verkoop door ChargeMakers aan Opdrachtgever.
 2. Indien en voor zover er sprake is van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen in het onderdeel Algemeen en deze specifieke bepalingen die betrekking hebben op verkoop, prevaleren deze specifieke verkoopvoorwaarden. Indien er sprake is van een tegenstrijdigheid tussen de bepalingen in de Overeenkomst en deze specifieke bepalingen, prevaleert hetgeen in de Overeenkomst is bepaald.
 3. Partijen sluiten de werking van Titel 1 van Boek 7 BW uit.

Artikel 2. Eigendomsvoorbehoud

 1. De door ChargeMakers geleverde Producten blijven haar eigendom totdat de Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit enige met ChargeMakers gesloten Overeenkomst is nagekomen:
 2. Alle opeisbare verbintenissen uit de Overeenkomst of andere overeenkomsten die zij niet is nagekomen of niet zal nakomen;
 3. Alle andere verbintenissen die zijn ontstaan door het handelen of nalaten van Opdrachtgever dat verband houdt met de Overeenkomst , zoals, maar niet beperkt tot het vergoeden van schade, het betalen van boete(s), rente en kosten, die zij niet heeft voldaan.
 4. Door ChargeMakers afgeleverde Producten die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet door Opdrachtgever worden verkocht.
 5. Indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens ChargeMakers niet nakomt, of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is ChargeMakers gerechtigd afgeleverde Producten, waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij derden die de zaak voor de Opdrachtgever houden, weg te halen of weg te doen halen. Opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van € 50.000,00 te vermeerderen met € 10.000,00 per dag of dagdeel dat Opdrachtgever nalaat om haar medewerking te verlenen aan ChargeMakers (c.q. de door ChargeMakers ingeschakelde derde(n)) en onverminderd het recht van ChargeMakers om aanspraak te maken op aanvullende schadevergoeding.
 6. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten willen vestigen of doen gelden, is de Opdrachtgever verplicht ChargeMakers zo snel als mogelijk hiervan op de hoogte te brengen.
 7. Opdrachtgever is verplicht op het eerste verzoek van ChargeMakers:
 8. de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage aan ChargeMakers te geven;
 9. alle aanspraken op assuradeuren met betrekking tot onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten aan ChargeMakers te verpanden op de wijze als voorgeschreven in de wet (artikel 3:239 BW);
 10. de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te merken als het eigendom van ChargeMakers en aldus gemerkt te houden;
 11. op andere wijze medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die ChargeMakers ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de door haar geleverde Producten wil treffen en welke de Opdrachtgever niet onredelijk hinderen in de uitoefening van zijn bedrijf.

Artikel 3. Garantie

 1. ChargeMakers garandeert, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, voor nieuwe Producten voor een periode van twaalf (12) maanden na levering, voor gereviseerde Producten voor een periode van zes (6) maanden na de revisie en voor gebruikte Producten voor een periode van drie (3) maanden na levering:
 2. dat de Producten voldoen aan de door ChargeMakers genoemde specificaties;
 3. de deugdelijkheid van de geleverde constructie en het gebruikte materiaal mits ChargeMakers vrij was in de keuze daarvan.

De, afhankelijk van het soort Product, voornoemde garantietermijn wordt niet verlengd indien Opdrachtgever een beroep op artikel 3 heeft gedaan en ChargeMakers het Product heeft hersteld of vervangen.

 1. Als blijkt dat de geleverde constructie en/of het gebruikte materiaal niet deugdelijk is, zal ChargeMakers deze herstellen of vervangen als nader bepaald in de Overeenkomst. ChargeMakers kan ook (naar haar keuze) een evenredig deel van de factuur crediteren. Indien ChargeMakers kiest voor het herstel/vervanging van het Product, bepaalt zij zelf de wijze en het tijdstip van de uitvoering.
 2. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op de garantie nadat zij aan al haar verplichtingen ten opzichte van ChargeMakers heeft voldaan.
 3. Geen garantie geldt indien gebreken het gevolg zijn van:
 4. normale slijtage of veroudering;
 5. on(oordeel)kundig gebruik;
 6. gebruik in strijd met de voor het Product vigerende gebruiksaanwijzingen
 7. niet of onjuist uitgevoerd dagelijks onderhoud;
 8. onderhoud, installatie, montage, wijziging of reparatie door Opdrachtgever, of door Opdrachtgever ingeschakelde derden, die niet door ChargeMakers Schriftelijk zijn goedgekeurd.
 9. Het bepaalde in lid 4 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing bij eventuele aanspraken van Opdrachtgever op grond van wanprestatie, non-conformiteit of welke andere grondslag dan ook.
 10. Voor een succesvol beroep van de Opdrachtgever op de in artikel 3 bedongen garantiebepaling, dient zij Schriftelijk aan ChargeMakers aan te geven (i) welke Overeenkomst partijen hebben gesloten waaruit de garantieverplichting zou voortvloeien en (ii) aan te geven en deugdelijk te onderbouwen welk gebrek aan het Product zou kleven.
 11. Indien de te leveren zaken buiten Nederland worden gebruikt, is ChargeMakers er slechts verantwoordelijk voor dat de te leveren Producten voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld in Nederland. Alle andere technische eisen, welke door de Opdrachtgever aan de te leveren Producten worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de Overeenkomst door de Opdrachtgever uitdrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 4. Gebruik

 1. Zolang er een eigendomsvoorbehoud van ChargeMakers op de Producten rust, gelden de onderstaande regels van onderhoud en gebruik van de Producten.
 2. Opdrachtgever zal de Producten overeenkomstig de bestemming en onderhoudsvoorschriften zorgvuldig gebruiken en de Producten voor haar rekening in goede staat en onderhoudstoestand houden, behoudens normale slijtage en verouderingen. Alle kosten voor onderhoud aan de Producten komen voor rekening van Opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ChargeMakers geen verandering in en/of aan Producten aanbrengen of dulden en geen materialen aan en/of op de Producten aanbrengen.
 4. Het aanbrengen van wijzigingen en/of het verrichten van reparaties mag uitsluitend geschieden door ChargeMakers, tenzij aan Opdrachtgever schriftelijke toestemming is verleend om die werkzaamheden zelf te (laten) verrichten.

Artikel 5 Risico

 1. Het risico van de door ChargeMakers af te leveren Producten is voor rekening van de Opdrachtgever vanaf het moment van de aflevering, bedoeld in artikel 8 van de Algemene Voorwaarden.

Specifieke bepalingen voor montage en installatie

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze bepalingen zijn aanvullend van toepassing op de bepalingen die omschreven staan in het deel “Algemeen” en gelden voor iedere Overeenkomst waarbij partijen zijn overeengekomen dat door ChargeMakers montage en/of installatiewerkzaamheden met betrekking tot een Product worden verricht.
 2. Indien en voor zover er sprake is van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen in het onderdeel Algemeen en deze specifieke bepalingen, prevaleren deze specifieke montage- en installatievoorwaarden. Indien er sprake is van een tegenstrijdigheid tussen de bepalingen in de Overeenkomst en deze specifieke bepalingen, prevaleert hetgeen in de Overeenkomst is bepaald.

Artikel 2. Montage en installatie

 1. Alle inrichtingen en/of voorzieningen op de Gebruikslocatie die noodzakelijk zijn voor de opstelling van de te monteren Producten en/of de juiste werking van de Producten in gemonteerde staat, zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever en vallen buiten de verantwoordelijkheid van ChargeMakers, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen. Afgezien van deze laatst vermelde uitzondering is de Opdrachtgever tegenover ChargeMakers volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van vorengenoemde inrichtingen en/of voorzieningen.
 2. Opdrachtgever zorgt voor eigen rekening en risico dat:
 3. het personeel van ChargeMakers, zodra dit op de plaats van bestemming is aangekomen, de werkzaamheden kan aanvangen en voorts te allen tijde in de gelegenheid wordt gesteld zijn werkzaamheden te verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien buiten de normale werkuren, indien ChargeMakers het noodzakelijk acht het tijdstip van het begin en/of het einde der werkzaamheden buiten de normale werkuren te stellen en ChargeMakers zulks tijdig aan de afnemer/Opdrachtgever heeft medegedeeld;
 4. de Gebruikslocatie waar het Werk wordt gerealiseerd voldoet aan alle wettelijke eisen en veiligheidsvoorschriften;;
 5. de vereiste vergunningen zijn verkregen en aanwezig zijn vóór de aanvang van de door ChargeMakers te verrichten werkzaamheden op de locatie waar de te verrichten werkzaamheden zullen worden verricht en alle van toepassing zijnde wettelijke bepalingen worden nageleefd;
 6. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het transport;
 7. de aangewezen locatie geschikt is voor opslag en montage;
 8. de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere goederen aanwezig zijn;
 9. gas, water, elektriciteit, verwarming, verlichting enz. en horizontale en verticale transport op de locatie tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking staan;
 10. alle noodzakelijke veiligheids- en andere voorzorgsmaatregelen op grond van de Arbowet- en regelgeving voorgeschreven voorzieningen zijn genomen en worden gehandhaafd;
 11. bij aanvang van en tijdens montage gezonden goederen op de juiste plaats aanwezig zijn.
 12. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, onder andere als gevolg van het niet naleven van de in vorige lid genoemde verplichtingen, alsmede verlies, diefstal, verbranding of beschadiging, aan zaken van ChargeMakers, van Opdrachtgever en/of van derden, zoals gereedschappen en voor het werk bestemde materialen, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen plaats.
 13. Wanneer Opdrachtgever haar verplichtingen, zoals omschreven in de vorige leden, niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle voor ChargeMakers uit de vertraging voortvloeiende schade en is ChargeMakers verder gerechtigd om de levertijd en/of uitvoeringsperiode te verlengen met het tijdverlies dat door toedoen (of nalaten) van Opdrachtgever is veroorzaakt.

Artikel 3 Test van het Werk, overnamebeproeving

 1. Tenzij anders is overeengekomen, worden de in de Overeenkomst voorziene testen die voor installatie van het Werk moeten plaatsvinden uitgevoerd bij ChargeMakers. ChargeMakers geeft de Opdrachtgever een schriftelijk rapport over de uitkomst van de test(en). Opdrachtgever mag op haar verzoek bij de door ChargeMakers uit te voeren testen aanwezig zijn.
 2. Indien voor deugdelijke af- of oplevering van het Werk door ChargeMakers noodzakelijk is dat het Werk wordt getest door proefdraaien van het Werk, is Opdrachtgever verplicht ChargeMakers, na de bedrijfsvaardige opstelling, in de gelegenheid te stellen het proefdraaien te verrichten of doen verrichten door Opdrachtgever, alsmede die verbeteringen en veranderingen aan te brengen die ChargeMakers nodig acht. Indien als gevolg hiervan de bedrijfsvoering van Opdrachtgever moet worden verstoord blijven de daaraan verbonden kosten voor Opdrachtgever. Indien niet anders overeengekomen vindt de test van het Werk plaats tijdens kantooruren op de locatie van het Werk.
 3. Indien voor de test van het Werk een overnamebeproeving is overeengekomen, is hetgeen hierboven onder b van dit lid van Overeenkomstige toepassing. Opdrachtgever wordt geacht na afloop van de controle van de test, montage c.q. inbedrijfsstelling na het proefdraaien het Werk te hebben aanvaard. Kosten die ontstaan, doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, alsmede de kosten van de overnamebeproeving, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 4 Wijzigingen in het Werk

 1. Wijzigingen in het Werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:
 2. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek;
 3. door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
 4. Wijzigingen in het Werk resulteren in ieder geval in meerwerk als wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege welke hogere eisen aan het Werk stellen dan in de Overeenkomst is bepaald leiden tot wijzigen in het Werk welke nodig zijn om aan die eisen te voldoen.
 5. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die golden op het moment van het sluiten van de Overeenkomst.

Artikel 5 Oplevering van het Werk en risico overgang

 1. Het Werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:
 2. opdrachtgever het Werk heeft goedgekeurd;
 3. na voltooiing van een test als bedoeld in artikel 3 van deze specifieke bepalingen;
 4. ChargeMakers schriftelijk aan Opdrachtgever heeft medegedeeld dat de test als bedoeld in artikel 3 van deze specifieke bepalingen is voltooid en Opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt dat de test al dan niet is voltooid Overeenkomstig de specificaties van het Werk;
 5. de Producten door Opdrachtgever in gebruik zijn genomen. Indien Opdrachtgever een deel van de Producten in gebruik neemt, dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
 6. ChargeMakers schriftelijk aan Opdrachtgever heeft medegedeeld dat het Werk is voltooid en Opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het Werk al dan niet is goedgekeurd;
 7. opdrachtgever het Werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het Werk niet in de weg staan; of
 8. opdrachtgever het Werk niet goedkeurt op basis van kennelijk ongegronde klachten.
 9. Keurt Opdrachtgever het Werk niet goed, dan is zij verplicht dit terstond onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan ChargeMakers. Keurt Opdrachtgever het Werk niet goed, dan zal zij ChargeMakers in de gelegenheid stellen het Werk binnen een voor ChargeMakers redelijke termijn opnieuw op te leveren.
 10. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan niet opgeleverde delen van het Werk, veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het Werk, en Opdrachtgever vrijwaart ChargeMakers, haar bestuurders, werknemers, en de door ChargeMakers voor de uitvoering van het Werk ingeschakelde partijen voor aanspraken van derden ter zake deze schade.

Specifieke bepalingen voor onderhoud

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze bepalingen zijn aanvullend van toepassing op de bepalingen die omschreven staan in het deel “Algemeen” en gelden voor iedere Overeenkomst waarbij partijen zijn overeengekomen dat door ChargeMakers onderhoudswerkzaamheden met betrekking tot een Product worden verricht.
 2. Indien en voor zover er sprake is van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen in het onderdeel Algemeen en deze specifieke bepalingen, prevaleren deze specifieke onderhoudsvoorwaarden. Indien er sprake is van een tegenstrijdigheid tussen de bepalingen in de Overeenkomst en deze specifieke bepalingen, prevaleert hetgeen in de Overeenkomst is bepaald.

Artikel 2 Onderhoud

 1. Opdrachtgever wordt geacht de Producten, ongeacht leverancier, in goede staat en onderhoudstoestand te houden. Opdrachtgever zal de Producten Overeenkomstig de bestemming zorgvuldig gebruiken en de Producten voor haar rekening in goede staat en onderhoudstoestand houden door het onderhoud conform de onderhouds-voorschriften zoals onder meer omschreven in de handleidingen stipt en deugdelijk na te komen.
 2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de noodzakelijke dagelijkse onderhoud, zoals omschreven in de onderhavige serviceovereenkomst (BSO) voor de Producten. Het staat de Opdrachtgever zonder Schriftelijke toestemming van ChargeMakers niet vrij om het onderhoud, dat op grond van de Overeenkomst onder de verantwoordelijkheid van ChargeMakers valt, zelf uit te voeren of door derden te laten uitvoeren op straffe van verval van verantwoordelijkheid voor ChargeMakers voor reeds uitgevoerd onderhoud.
 3. Opdrachtgever zal ChargeMakers onverwijld Schriftelijk in kennis stellen van gebreken aan de Producten of Opdrachtgever geeft ChargeMakers in dat bericht de in de BSO omschreven termijn om een aanvang te maken met het verhelpen van een voor rekening van ChargeMakers komend gebrek.
 4. Bij door ChargeMakers uit te voeren onderhoud, behoudens de werkzaamheden die geen uitstel gedogen, zal ChargeMakers tevoren met Opdrachtgever overleggen op welke wijze daarbij zoveel mogelijk met diens belangen rekening kan worden gehouden. Vinden deze werkzaamheden op wens van Opdrachtgever buiten normale werktijden plaats, dan komen de extra kosten daarvan voor rekening van Opdrachtgever.
 5. Opdrachtgever zorgt voor eigen rekening en risico dat:
 6. het personeel van ChargeMakers, zodra dit op de plaats van bestemming is aangekomen, de werkzaamheden kan aanvangen en voorts te allen tijde in de gelegenheid wordt gesteld zijn werkzaamheden te verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien buiten de normale werkuren, indien ChargeMakers het noodzakelijk acht het tijdstip van het begin en/of het einde der werkzaamheden buiten de normale werkuren te stellen en ChargeMakers zulks tijdig aan de Opdrachtgever heeft medegedeeld;
 7. geschikte behuizing en aan de wettelijke eisen voldoende voorzieningen voor het personeel van ChargeMakers aanwezig zijn;
 8. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het transport;
 9. de aangewezen locatie geschikt is voor het verrichten van de werkzaamheden;
 10. de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere goederen aanwezig zijn;
 11. gas, water, elektriciteit, verwarming, verlichting en het horizontale en verticale transport tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking staan;
 12. alle noodzakelijke veiligheids- en andere voorzorgsmaatregelen en wettelijk voorgeschreven voorzieningen zijn genomen en worden gehandhaafd;
 13. De vereiste vergunningen zijn verkregen en aanwezig zijn vóór de aanvang van de door ChargeMakers te verrichten werkzaamheden op de locatie waar de te verrichten werkzaamheden zullen worden verricht en alle van toepassing zijnde wettelijke bepalingen worden nageleefd
 14. terstond alle instructies van ChargeMakers op te volgen die voor de ter verrichten onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn
 15. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, onder andere als gevolg van het niet naleven van de in vorige lid genoemde verplichtingen, alsmede verlies, diefstal, verbranding of beschadiging, aan zaken van ChargeMakers, van Opdrachtgever en/of van derden, zoals gereedschappen en voor het Werk bestemde materialen, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen plaats.
 16. Bij niet voorzien onderhoud geeft ChargeMakers op verzoek van de Opdrachtgever, nadat zij de oorzaak heeft opgespoord, maar nog voordat zij met enig ander werk is begonnen, een prijsindicatie. Die indicatie is niet bindend, maar ChargeMakers informeert opdrachtgever zodra duidelijk wordt dat de uiteindelijke prijs meer dan 10% hoger zal liggen dan de indicatie. Indien de opdrachtgever na ontvangst van de indicatie of van de laatstgenoemde informatie besluit dat het onderhoud niet moet worden uitgevoerd, zal zij desondanks ChargeMakers voor het reeds door deze verrichte werk betalen.
 17. Opdrachtgever geeft ChargeMakers reeds nu onvoorwaardelijke toestemming voor het verrichten van onderhoudswerkzaamheden en onderhoud, waarbij de loon- en materiaalcomponent exclusief btw de som van € 500,00 niet te boven gaan.

Klaar om te laden? Wij helpen je kiezen

Met tips uit de praktijk en onze Top 3’s maak je makkelijk een keuze.

Scroll naar boven